Delårsrapport andra kvartalet 2023

Report this content

Bokslutskommuniké för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2023-04-01 – 2023-06-30

Andra kvartalet 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 95,6 mkr (88,1 mkr)
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,6 mkr (10,7 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,5 mkr (5,6 mkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,6 mkr (4,7 mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 kr per aktie (0,70 kr)

Första halvåret 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 196,3 mkr (185,8 mkr)
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,9 mkr (24,6 mkr)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,9 mkr (14,7 mkr)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 mkr (12,5 mkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,75 kr per aktie (1,85 kr)
 • ScandBook har en nettokassa, exklusive leasingskulder avseende nyttjanderätter på 23,7 mkr mot föregående års nettolåneskuld på 12,7 mkr.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, Vd ScandBook Holding AB, telefon +370 686 06 069, paulius.juska@scandbook.lt

Denna information är sådan information som ScandBook Hodling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/8 2023 kl. 07:30 CET.

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telfonnummmer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Du kan även läsa våra kvartalsrapporter på vår hemsida:

https://www.scandbook.com/investerare/finansiell-information/rapporter/kvartalsrapporter/?lang=sv

Prenumerera