Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 – 2012-03-31

Första kvartalet 2012 i sammandrag               

  • Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr)
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,8 mkr (32,5 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 mkr (21,7 mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,58 kr per aktie (6,43 kr)

  • Engångsposter har under kvartalet redovisats med 0 mkr (30,6 mkr)

Varav:

  • Återbetalning moms inkl. ränta 0 mkr (31,3 mkr)
  • Räntekostnader 0 mkr (-1,0 mkr)
  • Upplösning uppskjuten skatt 0 mkr (+0,3 mkr)

Händelser efter rapportperiodens utgång
Några väsentliga händelser under perioden från balansdagen till rapportens avgivande har inte inträffat.

Se bifogad pdf för mer detaljerad information.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Nilsson, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-677 47 44, par.nilsson@scandbook.se

 

 Om ScandBook

 Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är Erik Penser Bank.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar