Rapport från årsstämman 2019

Report this content


Pressmeddelande den 14 maj 2019

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

  • Att fastställa årsredovisningen för 2018
  • Att fastställa en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och ingen utdelning till stamaktier. Avstämningsdag är torsdagen den 16 maj 2019
  • Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
  • Att för verksamhetsåret 2019 fastställa styrelsen arvode, såsom angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, så även för styrelsens ordförande
  • Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2020 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
  • Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2020 hållits utse: Odd Rune Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval)
  • Att utse Odd Rune Austgulen till styrelsens ordförande
  • Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
  • Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, havard.grjotheim@gmail.com

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telfonnummmer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Prenumerera

Dokument & länkar