Rapport för första kvartalet 2017

11 maj 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 1 593,8 (1 386,3) MSEK och med 11 procent i konstant valuta. Alla länder bidrog till ökningen.
  • Justerat rörelseresultat* minskade till 59,3 (68,3) MSEK, motsvarande en marginal på 3,7 (4,9) procent. Det justerade rörelseresultatet* ökade i Norge men minskade i Sverige, Danmark och Finland.
  • Fågelinfluensan påverkade det justerade rörelseresultatet* negativt i kvartalet med cirka 18 MSEK, som kan hänföras till Sverige och Danmark.
  • Periodens resultat minskade till 29,9 (42,4) MSEK och resultatet per aktie var 0,50 (0,71) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 5,0 (35,5) MSEK med en större ökning av varulagren än föregående år. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 520,8 (1 350,6).
        
MSEK Kv1 2017 Kv1 2016 Förändring Rullande 12m 2016
Nettoomsättning 1 593,8 1 386,3 15% 6 174,9 5 967,4
Justerad EBITDA* 112,8 115,0 -2% 449,4 451,6
Av- och nedskrivningar -53,5 -47,6 12% -207,2 -201,3
Justerat rörelseresultat* 59,3 68,3 -13% 242,6 251,6
Jämförelsestörande poster -1,2 -1,1 - -13,5 -13,4
Rörelseresultat 58,1 67,2 -14% 229,1 238,2
Finansiella intäkter och kostnader -19,0 -13,2 44% -77,1 -71,3
Resultat efter finansnetto 39,1 54,0 -28% 152,0 166,9
Skatt på periodens resultat -9,2 -11,6 -21% -33,1 -35,5
Periodens resultat 29,9 42,4 -29% 118,9 131,4
Justerad EBITDA-marginal* 7,1% 8,3% - 7,3% 7,6%
Justerad rörelsemarginal* 3,7% 4,9% - 3,9% 4,2%
Resultat per aktie, SEK 0,50 0,71 -29% 2,00 2,21
Justerad avkastning på sysselsatt kapital* 9,4% 11,4% - 9,4% 10,3%
Avkastning på eget kapital 23,4% 27,8% - 23,4% 33,0%
Operativt kassaflöde 5,0 35,5 -86% 82,2 112,7
Nettoskuld 1 520,8 1 350,6 13% 1 520,8 1 515,4

*)Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 3

   
Koncernchefen kommenterar kvartalet

Det är tillfredsställande att rapportera en ökning av nettoomsättningen med 15 procent jämfört med första kvartalet föregående år till 1 593,8 MSEK. Sverige och Norge bidrog mest med en ökning på 15 respektive 17 procent, medan Danmark uppnådde en ökning med 6 procent. Nettoomsättningen i Finland låg i nivå med fjärde kvartalet 2016. Tillväxten i nettoomsättningen drevs av en ökad efterfrågan och stärkta marknadspositioner.

Liksom i fjärde kvartalet 2016 påverkades rörelsemarginalen negativt av effekterna av fågelinfluensan, men i mindre utsträckning. Danmark kännetecknades av fortsatt prispress både lokalt och avseende exporten. Vi kunde ändå rapportera ett justerat rörelseresultat för kvartalet på 59,3 MSEK, vilket var en väsentlig förbättring jämfört med 32,9 MSEK i fjärde kvartalet 2016.

Justerat rörelseresultat i Sverige och Danmark var 35,2 MSEK respektive 22,1 MSEK jämfört med 43,6 MSEK och 28,7 MSEK första kvartalet föregående år. Den negativa påverkan av fågelinfluensan i kvartalet uppskattas till 18 MSEK. Vi har tidigare kommunicerat att den negativa effekten av fågelinfluensan på rörelseresultatet förväntades uppgå till 4–8 MSEK per månad. Även om Danmark nyligen förklarats fritt från fågelinfluensa och handelsrestriktionerna lyfts, bedömer vi att priserna även fortsatt kommer att påverkas negativt till dess handeln har normaliserats. Processen att förklara Sverige fritt från fågelinfluensa drabbades tyvärr nyligen av ett bakslag då ett nytt fall upptäcktes i en kommersiell flock utanför vår leveranskedja. Vi behåller därför tidigare kommunicerade förväntningar när det gäller påverkan av fågelinfluensan på rörelseresultatet.

Den svagare utvecklingen i Sverige och Danmark kompenserades till viss del av en ökning av det justerade rörelseresultatet i Norge med 54 procent till 31,0 MSEK, vilket motsvarade en marginal på 8,0 procent. Den norska organisationen har gjort ett bra arbete med att positionera produktportföljen hos de tre stora detaljhandelskedjorna i Norge. Förbättringen av marginalen uppnåddes genom högre volymer och ökad effektivitet i produktionen.

Finland redovisade ett negativt justerat rörelseresultat på 12,5 MSEK, vilket var i nivå med det underliggande rörelseresultatet för fjärde kvartalet föregående år. Förändringen i fokus i Finland från att dra upp produktionsvolymerna till att förbättra marginalerna förväntas bidra till att minska förlusterna under kommande kvartal.

I fjärde kvartalet 2016 och i början av 2017 uppmättes ovanligt höga nivåer av campylobakter i vår anläggning i Valla. Ett antal åtgärder har vidtagits i hela värdekedjan och vi ser nu att nivåerna har normaliserats. Vi är stolta över de strikta reglerna avseende livsmedelssäkerhet i Norden och kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till dessa även i framtiden. Vi fortsätter arbetet med att minska förekomsten av campylobakter i våra produkter.

Vi har initierat olika aktiviteter för att minska rörelsekapitalet och dessa kommer tillsammans med lägre investeringar att ha en positiv påverkan på kassaflödet. Vi fortsätter att fokusera på att förbättra marginalerna och att öka försäljningen i premiumsegmenten och inom förädlade produkter. Jag är övertygad om att koncernen, trots nuvarande utmaningar, har en stark plattform för att uppnå fortsatt lönsam organisk och strukturell tillväxt på den europeiska kycklingmarknaden.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

   
Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Anders Hägg, CFO: +46 72 402 34 90
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

  
Finansiell kalender

  •  Rapport för andra kvartalet 2017: 23 augusti 2017
  •  Rapport för tredje kvartalet 2017: 1 november 2017

  
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 07.30.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Dokument & länkar