Rapport för första kvartalet 2019

Report this content

Stark tillväxt och förbättrat resultat

9 maj 2019

  • Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 ökade med 16 procent till 2 458 (2 116) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 7 procent i Sverige, 35 procent i Danmark, 11 procent i Norge, 7 procent i Irland och 6 procent i Finland.
  • Justerat rörelseresultat[2]ökade med 34 procent till 110 (82) MSEK, motsvarande en marginal på 4,5 (3,9) procent. Det justerade rörelseresultatet förbättrades i alla segment utom Irland.
  • Periodens resultat förbättrades till 72 (42) MSEK, motsvarande 1,11 (0,64) SEK per aktie. Förbättringen kan främst hänföras till det ökade rörelseresultatet och något lägre finansiella kostnader.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 41 (32) MSEK. Förbättringen kan hänföras till det ökade rörelseresultat och lägre investeringar.
  • Den räntebärande nettoskulden ökade med 42 MSEK från den 31 december 2018 till 2 411 MSEK.
  • Första kvartalet 2019 är det första kvartalet som IFRS 16 Leasing tillämpas. Förändringen hanteras som en förändring i redovisningsprincip och jämförelsetalen har justerats. För ytterligare information, se not 1 och Scandi Standard AB:s (publ) årsredovisning för 2018, not 31.
MSEK Kv 1 2019 Kv 1 2018 [1]
För-ändring Rullande 12 m 2018 [1]
Nettoomsättning 2 458 2 116 16% 9 140 8 797
Justerad EBITDA[2] 190 170 12% 739 719
Justerat rörelseresultat (EBIT) [2]
110 82 34% 409 381
Jämförelsestörande poster[2] - - - -49 -49
Rörelseresultat (EBIT) 110 82 34% 361 333
Finansiella intäkter och kostnader -21 -29 27% -91 -99
Resultat efter finansnetto 89 53 68% 269 233
Skatt på periodens resultat -17 -11 -51% -39 -33
Periodens resultat 72 42 72% 231 200
Justerad EBITDA-marginal[2] 7,7% 8,0% - 8,1% 8,2%
Justerad rörelsemarginal) (EBIT) [2]
4,5% 3,9% - 4,5% 4,3%
Resultat per aktie, SEK 1,11 0,64 72% 3,51 3,05
Justerad avkastning på
sysselsatt kapital[2]
9,9% 10,2% - 9,9% 9,7%
Avkastning på eget kapital 14,1% 14,0% - 14,1% 13,2%
Operativt kassaflöde 41 32 29% 364 354
Nettoskuld -2 411 -2,391 -1% -2 411 -2 370

[1] I förekommande fall justerat för förändrade redovisningsprinciper enligt IFRS 16, Leasing, se not 1 och årsredovisningen för 2018, not 31.
[2]
Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 11.

Koncernchefens kommentar

Koncernen rapporterade en stark tillväxt och förbättrat resultat för det första kvartalet 2019. Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 458 MSEK och justerat rörelseresultat ökade med 28 MSEK till 110 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år, där 9 MSEK är hänförligt till lägre avskrivningar.

Efterfrågan på våra produkter fortsatte att vara stark under första kvartalet. Den exceptionella försäljningstillväxten var delvis beroende av extra leveranser inom Ready-to-eat kategorin och att Rokkedahl Food ApS som förvärvades under tredje kvartalet förra året nu ingår i försäljningen. Den underliggande tillväxten var trots det betydligt högre än de 7 procent som vi redovisat i genomsnitt under de senaste fem åren.

Kycklingprodukter blir alltmer populära hos konsumenterna tack vare att de är välsmakande, har goda hälsoegenskaper, en bra miljöprofil och inte minst att de är prisvärda i förhållande till alternativen. Under de senaste åren har vi ökat marknadsandelen på våra hemmamarknader genom att introducera nyheter samt stärka våra varumärken och kommunikationen kring vårt hållbarhetsarbete. Jag är övertygad om att dessa faktorer fortsatt kommer att vara till vår fördel och skapa förutsättningar för en fortsatt uthållig långsiktig tillväxt.

Högst tillväxt återfanns inom kategorin Ready-to-cook Kylda (15 procent) och inom kategorin Ready-to-eat (36 procent). Vi ser en fortsatt minskning inom kategorin Ready-to-cook Frysta (-1 procent) som har lägre lönsamhet. Även inom Export minskade försäljningen till under 8 procent av nettoomsättningen i första kvartalet.

Känt sedan tidigare är att våra marginaler varit pressade de senaste åren då vi drabbats av ett flertal negativa faktorer samtidigt. När vi nu klarat oss ur denna utmanande period, så är jag stolt över att marginaleffekten begränsats till omkring 1,5 procentenheter. Det visar på vår förmåga till stabilitet i resultaten tack vare en geografisk spridning, en organisation med hög kompetens och en robust struktur och förmågan att kompensera för råvaruprisökningar. Nu när förutsättningarna förbättrats ser jag fram mot att visa på den intjäningsförmåga som finns i vår affärsmodell.

Scandi Standard har en unik position jämfört med våra konkurrenter på hemmamarknaderna. Vi har en god geografisk spridning och skördar effekterna av att dela best practice mellan våra olika marknader.

Som vi tidigare meddelat har ett flertal investeringsprojekt identifierats i Irland efter förvärvet med syfte att öka effektivitet, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och kapacitet. Vi har beslutat att genomföra ett antal av dessa investeringar under året. För koncernen som helhet, förväntar vi oss investeringar på cirka 380 MSEK under 2019. Under första halvåret 2019 kommer vi också att betala ut första delen av tilläggsköpeskillingen kopplad till förvärvet av Manor Farm på cirka 125 MSEK.

Vår räntebärande nettoskuld var 2 411 vid utgången av första kvartalet 2019 jämfört med 2 391 MSEK vid utgången av samma kvartal föregående år, en ökning med 20 MSEK. Vi avser att fortsätta återinvestera en betydande del av vårt kassaflöde i verksamheten för att en stödja en lönsam tillväxt. Över tid kommer ett ökat resultat att möjliggöra att en hög direktavkastning kan upprätthållas till våra aktieägare samtidigt som vi allokerar tillräckliga medel för att ta tillvara våra goda tillväxtmöjligheter. Styrelsen har föreslagit en utdelning på 2,00 SEK per aktie för 2018 motsvarande 131 MSEK.

Vi följer kontinuerligt de strukturella förändringarna i vår bransch och bedömer att vi är väl positionerade för att delta i konsolideringen av den europeiska kycklingmarknaden. Förvärvet av Manor Farm är en god illustration av hur vi kan skapa värde och stabilitet för våra aktieägare. Förvärvet har bidragit till vår geografiska diversifiering och vi ser positivt på de många förbättringsåtgärder som kommer fram när vi delar erfarenheter över gränserna. 

Scandi Standard har en bra position med en robust affärsmodell med hållbart producerade och hälsosamma produkter. Baserat på de rådande marknadsutsikterna ser jag utmärkta möjligheter till gradvis ökad avkastning till våra aktieägare i de kommande perioderna.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas 9 maj 2019 kl. 8.30.

Telefonnummer:
Sverige: 010 884 80 16
Storbritannien: 020 3936 2999
USA: 1 845 709 8568
Övriga länder: +44 20 3936 2999 

Presentationen som används under telefonkonferensen kan laddas ner på www.scandistandard.com under Investor Relations. En inspelning av telefonkonferensen är tillgänglig efteråt på bolagets hemsida.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:
Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef:                       +45 22 10 05 44
Anders Hägg, CFO:                                                                  +46 72 402 34 90
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR:              +47 917 47 724

Finansiell kalender

  • Rapport för andra kvartalet 2019      21 augusti 2019 
  • Rapport för tredje kvartalet 2019       6 november 2019
  • Rapport för fjärde kvartalet 2019      6 februari 2020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska offentliggöra enligt EU:s missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 07.30.