Valberedningens förslag till Scandi Standards årsstämma 2018

Report this content

Valberedningen i Scandi Standard AB (publ) (“Scandi Standard”) har idag lämnat sina förslag till Scandi Standards årsstämma den 22 maj 2018. Valberedningen föreslår att Per Harkjaer omväljs som styrelseordförande och att Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus och Öystein Engebretsen omväljs som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Gunilla Aschan och Vincent Carton väljs som nya styrelseledamöter. De nuvarande styrelseledamöterna Ulf Gundemark, Samir Kamal, Harald Pousette och Asbjörn Reinkind har meddelat valberedningen att de inte är tillgängliga för omval.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att Per Harkjaer omväljs som styrelseordförande och att Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus och Öystein Engebretsen omväljs som styrelse­ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Valberedningen föreslår även att Gunilla Aschan och Vincent Carton väljs som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Valberedningen föreslår följaktligen att antalet styrelseledamöter som väljs av årsstämman ska minskas från nio utan suppleanter till sju utan suppleanter.

De nuvarande styrelseledamöterna Ulf Gundemark, Samir Kamal, Harald Pousette och Asbjörn Reinkind har meddelat valberedningen att de inte är tillgängliga för omval.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna – Gunilla Aschan och Vincent Carton
Med målsättningen att behålla aktieägarperspektivet i styrelsen, att stärka dess kompetens inom finans och industriella kunskaper samt att nå en jämnare könsfördelning i styrelsen har valberedningen identifierat Gunilla Aschan och Vincent Carton som två kandidater som skulle stärka styrelsen inom dessa områden och bidra med önskad kompetens.

Gunilla Aschan
Född: 1960
Utbildning: Agronomexamen, Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU), Uppsala (Sverige).
Andra uppdrag: Chef specialistgruppen Jord och Skog, Commercial Banking, Nordea Bank AB (publ). Styrelseledamot i Lantmännen. Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Ledamot i Ekonominämnden i KSLA. Ledamot i revisionsutskottet i Lantmännen.
Aktieinnehav i Scandi Standard: 0 aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef specialistgruppen Jord och Skog, Commercial Banking, Nordea Bank AB (publ). Ordförande i Föreningen Jordägare Östergötland Södermanland. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i HKScan Group.

Vincent Carton
Född: 1958
Utbildning: Bachelor of Commerce, University College Dublin, CIMA Chartered institute of Management Accountants.
Andra uppdrag: Verkställande direktör för Manor Farm sedan 1998. Ledamot i Foodwise 2025 (en strategikommitté för den irländska jordbruks- och livsmedelsindustrin). Styrelseledamot i MII (Meat Industry Ireland). Ledamot i nämnderna Consumer Foods och Meat and Livestock i Bord Bia (en irländsk organisation för marknadsföring av livsmedel).
Aktieinnehav i Scandi Standard: 6 000 000 aktier (genom det närstående bolaget Carton Group).
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör för Manor Farm.

Styrelseledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler anser valberedningen att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Vincent Carton är oberoende i förhållande till Scandi Standard och dess bolagsledning. Valberedningen anser även att samtliga föreslagna styrelse­ledamöter förutom Öystein Engebretsen (som är anställd i Investment AB Öresund) är obero­ende i förhållande till Scandi Standards större aktieägare.

Valberedningen noterar att Vincent Carton har ett betydande aktieägande i bolaget genom Carton Group som inte uppgår till den gräns om 10 procent som krävs för att anses vara en större aktieägare och att Gunilla Aschan är styrelseledamot i Lantmännen som har ett betydande innehav i bolaget som inte uppgår till den gräns om 10 procent som krävs för att anses vara en större aktieägare.

Val av revisor
Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att det totala arvodet till styrelseledamöterna, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med 2 600 000 kronor (för närvarande 2 750 000 kronor). Arvodet till styrelsens ordförande ska ökas till 650 000 kronor (550 000 kronor) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga sex icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska ökas till 325 000 kronor (275 000 kronor).

Valberedningen föreslår även att arvodet till ledamöterna i styrelsens utskott, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med 420 000 kronor (330 000 kronor). Detta innefattar ett individuellt årligt arvode om 150 000 kronor (130 000 kronor) till ordföranden i revisions­utskottet och 75 000 kronor (50 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 kronor (50 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor (25 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättnings­utskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt
Valberedningen består av Gustav Lindner (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund), Justin Carton (utsedd av Carton Group), Hans Hedström (utsedd av Carnegie Fonder), Ulf Zenk (utsedd av Lantmännen Animalieinvest AB) och Per Harkjaer (styrelseordförande i Scandi Standard).

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiveringar och information om de föreslagna styrelseledamöterna, kommer att finnas tillgängligt på Scandi Standards webbplats, www.scandistandard.com.

Årsstämman kommer att hållas den 22 maj 2018.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Gustav Lindner, ordförande i valberedningen (+46 73 439 33 04)
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing and IR i Scandi Standard (+47 91 74 77 24)

Notera: Denna information är sådan information som Scandi Standard AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12/3 2018 klockan 1730 CET.

Om Scandi Standard
Scandi Standard älskar den goda, hälsosamma och klimatvänliga kycklingen. Vi är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning av mer än 7,5 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar