Valberedningens förslag till Scandi Standards årsstämma 2021

Report this content

Valberedningen i Scandi Standard AB (publ) (”Scandi Standard”) har idag lämnat sina förslag till Scandi Standards årsstämma den 7 maj 2021. Valberedningen föreslår bland annat att Johan Bygge väljs som ny styrelseordförande, att Cecilia Lannebo väljs som ny styrelseledamot samt att Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus, Öystein Engebretsen och Henrik Hjalmarsson omväljs som styrelseledamöter.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs som ny styrelseordförande, att Cecilia Lannebo väljs som ny styrelseledamot samt att Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus, Öystein Engebretsen och Henrik Hjalmarsson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Johan Bygge har en bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Han är även styrelseordförande för Nobina AB (publ) och styrelseledamot i Baltic Deep Water Life, Lantmännen, Getinge AB (publ) samt Tredje AP-fonden. Johan har även varit vice VD i Electrolux, COO i EQT AB och CFO i Investor AB.

Cecilia Lannebo har gedigen erfarenhet från aktiemarknaden och driver i dag egen verksamhet inom finansiell kommunikation och som rådgivare vid börsintroduktioner. Hon är även styrelseledamot i e-handelsbolaget Boozt.com där hon också är ledamot i revisionsutskottet. Cecilia har tidigare haft positioner som IR-ansvarig i Eniro, RNB och Hakon Invest samt varit aktieanalytiker på SEB Enskilda.

Under sitt arbete har valberedningen blivit informerade om att Per Harkjaer inte är tillgänglig för omval.

”Valberedningen är mycket glada över att kunna presentera Johan Bygge och Cecilia Lannebo som med sina breda erfarenheter av styrelsearbete respektive aktiemarknadskommunikation kommer att komplettera styrelsen på ett bra sätt samtidigt som könsbalansen i styrelsen förbättras. Valberedningen vill även rikta ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna, Per Harkjaer för hans bidrag som styrelseordförande sedan noteringen av Scandi Standard 2014, och Vincent Carton för hans värdefulla bidrag till den framgångsrika integreringen av det irländska dotterbolaget Manor Farm i Scandi Standard efter förvärvet 2017”, säger Andreas Hofmann, ordförande i valberedningen.

”Scandi Standard är idag i en bra position och har kommit stärkta ur Covid-krisen. Därför har jag efter sju år som styrelseordförande för Scandi Standard föreslagit för valberedningen att det vore en bra tid för att fortsätta utveckla styrelsen och få nya ögon på de kommande åren”, säger Per Harkjaer, styrelseordförande.

Styrelseledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Öystein Engebretsen (som är anställd i Investment AB Öresund) är oberoende i förhållande till Scandi Standards större aktieägare.

Valberedningen noterar att Johan Bygge är styrelseledamot i Lantmännen som har ett betydande innehav i bolaget som inte uppgår till den gräns om 10 procent som krävs för att anses vara en större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Val av revisor
Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 875 000 kronor (700 000 kronor) och det individuella arvodet till övriga icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska uppgå till 360 000 kronor (360 000 kronor).

Valberedningen föreslår även att arvodet till ledamöterna i styrelsens utskott, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Ett individuellt årligt arvode om 150 000 kronor (150 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor (75 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 100 000 kronor (nytt) till ordföranden i investeringsutskottet och 50 000 kronor (nytt) till var och en av de två övriga ledamöterna i investeringsutskottet samt 60 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor (30 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens sammansättning och fullständiga beslutsförslag
Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Andreas Hofmann (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund), Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Per Olof Nyman (utsedd av Lantmännen Animalieinvest AB) och Per Harkjaer (styrelseordförande i Scandi Standard). Justin Carton ingick inledningsvis i valberedningen men avgick från valberedningen den 18 februari 2021 efter Themvar Eights avyttring av samtliga sina aktier i Scandi Standard.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiveringar och information om de föreslagna styrelseledamöterna, kommer att finnas tillgängligt på Scandi Standards webbplats, www.scandistandard.com, senast tre veckor före årsstämman.

Årsstämman kommer att hållas den 7 maj 2021.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Andreas Hofmann, ordförande i valberedningen (+46 760 59 65 71)  
Om Scandi Standard

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3000 medarbetare med en årlig omsättning på mer än 9 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar