Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 · Resultatet efter finansnetto förbättrades med 13 procent till 84,1 Mkr (74,2). · Rörelseresultatet exklusive återbäring från Alecta ökade med 10 procent till 60,3 Mkr (55,0). · Omsättningen steg med 7 procent till 833,6 Mkr (778,4). · Scandiaconsult genomför ytterligare förstärkning av den finska verksamheten genom förvärv av Vesihydro Oy · Positiva marknadsutsikter inom för Scandiaconsult viktiga verksamhetsområden tillsammans med en bred geografisk närvaro i Norden innebär förutsättningar för en fortsatt god utveckling under 2002. Bolaget har beslutat att utnyttja möjligheten att återköpa egna aktier. Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. Scandiaconsult är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande - från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Scandiaconsults tekniska kompetens är kombinerad med ett brett kunnande om miljö, internationella utvecklingsfrågor samt uthållig användning av naturresurser. Scandiaconsult har 2000 medarbetare på 50 orter i Sverige, Norge och Finland. Koncernen omsätter 1,5 miljarder och är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. För mer information se www.scc.se. Perioden i sammandrag Första halvåret omsatte Scandiaconsult 833,6 Mkr (778,4), vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Andra kvartalet ökade koncernens omsättning med 11 procent till 428,3 Mkr (385,4). Tillväxten i omsättningen beror främst på en förbättrad prisbild. Efterfrågan på tekniska konsulttjänster i Norden visade fortsatt stora variationer. Starkaste marknadssegmenten var mark- och anläggningssektorerna. Inom husbyggnadssektorn var efterfrågan svagare, främst i Sverige och Finland. Den norska marknaden fortsätter att vara starkare än motsvarande svenska och finska. Scandiaconsult har kunnat utjämna variationer i efterfrågan mellan olika orter och sektorer. Som en effekt av arbetet med paketering av företagets tjänster har även prisnivån förbättrats. Resultatet efter finansnetto uppgick under perioden till 84,1 Mkr (74,2), en ökning med 9,9 Mkr eller 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I periodens resultat ingår återbäring av företagsanknutna pensionsmedel om 17,8 Mkr. Föregående år ingick en tilläggsköpeskilling från försäljningen av Arsenalen med 15,0 Mkr. För andra kvartalet ökade resultatet efter finansnetto till 23,8 Mkr (18,2). Fortsatta effektiviseringar, utveckling mot områden med god efterfrågan samt större krav på kvalificerade och samordnade tjänster har medverkat till det förbättrade resultatet. Rörelsemarginalen förbättrades till 7,2 procent exklusive företagsanknutna pensionsmedel (7,1). Förvärv och avyttringar I Finland har bolaget Vesihydro Oy med cirka 90 medarbetare förvärvats. Tillträdet sker den 1 september 2002. Bolaget som verkar i Helsingfors och Seinäjoki har en omsättning om cirka 45 Mkr. Vesihydros huvudsakliga verksamhetsområden är vatten- och miljöteknik, vatten- och miljöforskning, trafik- och farledsplanering, miljöplanering samt geoteknik. Den 1 januari 2002 tillträddes bolaget Siv. Ing Tom R Hansen i Norge. Bolaget är beläget i Sandefjord. Verksamheten omfattar teknisk konsultverksamhet inom bygg,- mark- och VA-teknik, med specialistkompetens inom undervattensteknik. Bolagets årsomsättning är cirka 5 Mkr. Nationella marknader Verksamheten i Sverige Scandiaconsult i Sverige erbjuder konsulttjänster inom bygg-, mark-, el- , miljö och VVS-teknik samt projektledning inklusive projekt-, kostnads- och kvalitetsstyrning, bygg- och miljöledning. Uppdrag som rör infrastruktur genererar nästan hälften av intäkterna. Antalet årsanställda uppgick under perioden till 914. Under första halvåret uppgick Scandiaconsults omsättning i Sverige till 448,8 Mkr (437,3), en ökning med 3 procent. Under andra kvartalet ökade omsättningen med 8 procent till 228,9 Mkr (211,8). Omsättningsökningen förklaras främst av en förbättrad prisnivå. Rörelseresultatet uppgick under första halvåret till 36,6 Mkr (36,0). För andra kvartalet förbättrades rörelseresultatet till 13,9 Mkr (12,0). Marknaden i Sverige utmärktes under första halvåret av en relativt god efterfrågan på konsulttjänster. Efterfrågan var starkast för enheter inom mark- och anläggningsbyggandet medan den försvagades inom hus- och industribyggandet. En sex kilometer lång järnvägstunnel, Citybanan, planeras i Stockholm som ett led i att lösa de växande trafikproblemen i Stockholmsregionen. Scandiaconsult har fått i uppdrag att ansvara för tunnelkonstruktionen i den pågående järnvägsutredningen som ska vara klar under första halvåret 2003. Verksamheten i Norge Scandiaconsult i Norge arbetar till stor del med infrastrukturprojekt och byggprojekt såsom kontor, bostäder, vårdanläggningar och skolor. Kunderna utgörs främst av stat, kommun och landsting. Antalet årsanställda uppgick under perioden till 441. Under första halvåret ökade Scandiaconsults omsättning i Norge med 17 procent till 222,9 Mkr (191,0). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 9 procent. Ökningen är främst ett resultat av en förbättrad prisnivå samt ökad beläggning. För andra kvartalet ökade omsättningen med 17 procent till 113,5 Mkr (96,8). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 9 procent. Rörelseresultatet ökade till 13,6 Mkr (8,4), vilket är en ökning med 62 procent. Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 51 procent. För andra kvartalet ökade rörelseresultatet till 5,6 Mkr (1,6). Enheter inom bygg och anläggning stod för den största resultatförbättringen. Tillväxten i anläggningsmarknaden fortsatte under andra kvartalet. Främst ökade investeringar i energisektorn samt i vägar och järnvägar. Utvecklingen i bostadsbyggandet visade en fortsatt positiv utveckling. Scandiaconsult har fått i uppdrag av norska staten att sanera bottensedimenten i Trondheims hamn från framför allt PCB. Projektet utförs i nära samarbete med Scandiaconsults kontor i Finland som har specialkompetens inom området. Verksamheten i Finland Scandiaconsult i Finland erbjuder tjänster och kompetens inom samhällsplanering, bygg-, mark-, VA- och miljöteknik. Kunderna utgörs till större delen av offentlig sektor, företrädesvis i uppdrag inom infrastruktur. Antalet årsanställda uppgick under perioden till 486. Under första halvåret ökade Scandiaconsults omsättning i Finland med 8 procent till 170,5 Mkr (158,1). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 7 procent. För andra kvartalet ökade omsättningen med 12 procent till 90,2 Mkr (80,8). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 11 procent. Omsättningsökningen förklaras främst av en förbättrad prisbild och ett ökat antal anställda. Rörelseresultatet uppgick till 10,5 Mkr (10,4). För andra kvartalet ökade rörelseresultatet till 5,4 Mkr (4,6). Förklaringen till resultatuppgången är främst att effektiviseringar givit bättre marginaler. Utvecklingen inom infrastruktursektorn var under perioden fortsatt god. Husbyggnadssektorn noterade fortsatt minskade investeringar till följd av ett avtagande industri- och kontors-byggande. I centrala Helsingfors har arbete inletts med att bygga om en före detta bussterminal till ett nytt butikscentrum. Scandiaconsult har fått i uppdrag att ansvara för den kommunaltekniska projekteringen. Finansiell ställning Trots att utdelning utbetalts under perioden med 86,7 Mkr är koncernens likviditet fortsatt god. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick vid utgången av perioden till 173,7 Mkr (114,6). Räntebärande skulder har sjunkit till 48,2 Mkr (56,7). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 87,1 Mkr (4,3) eller 3,77 kr per aktie (0,18) Koncernens finansiella ställning är stark och vid utgången av perioden uppgick soliditeten till 41 procent (42). Det egna kapitalet uppgick till 339,7 Mkr (325,3), motsvarande ett eget kapital per aktie före utspädning på 14,70 kr (14,08). Skatt Skattekostnaden uppgick under perioden till 25,4 Mkr, vilket motsvarar 30 procent av resultatet före skatt. Investeringar Nyinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 14,0 Mkr (15,4). Investeringarna avsåg främst datorer och övrig IT-utrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick under perioden till 13,6 Mkr (13,5). Medarbetare Antalet årsanställda var under perioden 1 858 (1 852). Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick inklusive visstidsanställda till 2 031 (1 960). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 15,3 Mkr (12,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 10,7 Mkr (19,0). År 2001 ingick en tilläggsköpeskilling från försäljningen av Arsenalen med 15,0 Mkr. Investeringar i inventarier uppgick till 0,0 Mkr (0,0). Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 162,6 Mkr (80,7). Framtidsutsikter 2002 Byggkonjunkturen bedöms fortsätta med en god efterfrågan den närmsta tiden. Efterfrågan kan komma att variera betydligt mellan verksamhetsområden och mellan orter. För Scandia-consult, som har en relativt stor del av verksamheten inom mark- och anläggningssektorn i Sverige, Norge och Finland, bedöms detta medföra förutsättningar för en fortsatt god utveckling under året. Branschorganisationen Svensk Teknik och Design räknar med att de totala bygginveste-ringarna i Sverige ökar med cirka 2 procent under 2002 medan vkningstakten för 2003 bedöms kunna nå upp till 5 procent. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Datum för ekonomiska rapporter 2002 Delårsrapport (9 mån): 25 oktober. Stockholm den 9 augusti 2002 Scandiaconsult AB (publ) Torbjörn Torell Verkställande direktör och koncernchef Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. Granskningsrapport Jag har företagit en översiktlig granskning av delårsrapporten för perioden 2002-01-01 - 2002-06-30 och därvid följt rekommendationen utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och aktiebolagslagarna. Stockholm den 9 augusti 2002, Caj Nackstad, Auktoriserad revisor, KPMG ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020808BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020808BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar