Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 * Resultatet efter finansnetto förbättrades med 12 procent till 112,3 Mkr (100,7). * Rörelseresultatet exklusive återbäring från Alecta ökade med 11 procent till 85,3 Mkr (77,0). * Omsättningen steg med 7 procent till 1 185,9 Mkr (1 107,6). * Den norska verksamheten förstärks ytterligare genom förvärv av Unico AS. * Efterfrågan inom infrastruktursektorn bedöms bli fortsatt god den närmaste tiden, medan efterfrågan inom husbyggnadssektorn bedöms fortsätta att försvagas. Scandiaconsult, med en betydande del av verksamheten inom infrastruktur och med en god geografisk spridning i Norden, är väl positionerat för att möta denna utveckling. Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. Perioden i sammandrag Under årets första nio månader omsatte Scandiaconsult 1 185,9 Mkr (1 107,6), vilket är en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Tredje kvartalet ökade koncernens omsättning med 7 procent till 352,3 Mkr (329,2). Omsättningsökningen förklaras främst av en förbättrad prisbild. Efterfrågan på tekniska konsulttjänster i Norden är god inom infrastruktursektorn medan en fortsatt försvagning förväntas inom husbyggnadssektorn. Den norska efterfrågan bedöms den närmaste tiden bli starkare än motsvarande svenska och finska. Resultatet efter finansnetto uppgick under perioden till 112,3 Mkr (100,7), en ökning med 11,6 Mkr eller 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I periodens resultat ingår återbäring av företagsanknutna pensionsmedel med 17,8 Mkr. Föregående år ingick en tilläggsköpeskilling från försäljningen av Arsenalen med 15,0 Mkr. För tredje kvartalet ökade resultatet efter finansnetto med 6 procent till 28,2 Mkr (26,5). Scandiaconsult har fortsatt arbetet med effektiviseringar och utveckling mot områden med god efterfrågan vilket har bidragit till den positiva resultatutvecklingen. Rörelsemarginalen förbättrades till 7,2 procent exklusive företagsanknutna pensionsmedel (7,0). Förvärv och avyttringar Scandiaconsult har förstärkt verksamheten i Norge genom förvärv av Unico AS. Bolaget som är verksamt inom industri, byggprojektering och projektutveckling är beläget i Kristiansand. Unicos omsättning för 2001 uppgick till cirka 50 Mkr och antalet medarbetare till 60. Tillträde sker den 1 januari 2003. I Finland har bolaget Vesihydro Oy med cirka 90 medarbetare förvärvats. Tillträdet skedde den 1 september 2002. Bolaget som verkar i Helsingfors och Seinäjoki har en omsättning om cirka 45 Mkr. Vesihydros huvudsakliga verksamhetsområden är vatten- och miljöteknik, trafik- och farledsplanering samt geoteknik. Den 1 januari 2002 tillträddes bolaget Siv. Ing Tom R Hansen i Norge. Bolaget är beläget i Sandefjord. Verksamheten omfattar teknisk konsultverksamhet inom bygg,- mark- och VA-teknik, med specialistkompetens inom undervattensteknik. Bolagets årsomsättning är cirka 5 Mkr. Nationella marknader Verksamheten i Sverige Scandiaconsult i Sverige erbjuder konsulttjänster inom bygg-, mark-, el- , miljö och VVS-teknik samt projektledning inklusive projekt-, kostnads- och kvalitetsstyrning, bygg- och miljöledning. Uppdrag som rör infrastruktur genererar nästan hälften av intäkterna. Antalet årsanställda uppgick under perioden till 893. Scandiaconsults omsättning i Sverige uppgick under perioden till 622,8 Mkr (615,5). Omsättningsökningen förklaras främst av en förbättrad prisnivå. Under tredje kvartalet uppgick omsättningen till 174,0 Mkr (178,2). Scandiaconsult fortsatte under perioden att vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till en lägre efterfrågan inom vissa sektorer på vissa orter. Rörelseresultatet uppgick för perioden till 43,6 Mkr (44,9). För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 7,0 Mkr (8,9). Efterfrågan på den svenska marknaden var sammantaget god under perioden med betydande variationer mellan orter och mellan teknikområden. En försvagning av efterfrågan inom husbyggande har noterats samtidigt som efterfrågeutvecklingen inom infrastruktursektorn varit positiv. Denna utveckling bedöms fortsätta den närmaste tiden. Scandiaconsult har fått i uppdrag att genomföra VVS-projektering för system- och bygghandling för en ny psykiatrisk klinik vid Östra Sjukhuset i Göteborg, omfattande cirka 20 000 kvadratmeter. Verksamheten i Norge Scandiaconsult i Norge arbetar till stor del med infrastrukturprojekt och byggprojekt såsom kontor, bostäder, vårdanläggningar och skolor. Kunderna utgörs främst av stat, kommun och landsting. Antalet årsanställda uppgick under perioden till 448. Under perioden ökade Scandiaconsults omsättning i Norge med 18 procent till 328,4 Mkr (278,7). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 11 procent. Ökningen är främst ett resultat av en förbättrad prisnivå. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 20 procent till 105,5 Mkr (87,7). Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 13 procent. Rörelseresultatet under perioden ökade till 23,5 Mkr (16,4), vilket är en ökning med 43 procent. Justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 34 procent. För tredje kvartalet ökade rörelseresultatet till 9,9 Mkr (8,0). Särskilt enheter inom bygg och anläggning står för den största resultatförbättringen. Den norska marknaden har utvecklats starkt under perioden. Infrastruktursektorn förväntas utvecklas fortsatt positivt under den närmaste tiden medan en försvagning inom husbyggnadssektorn förväntas. Investeringsavgiften som nu upphört kan på sikt påverka investeringarna inom husbyggnadssektorn positivt. Scandiaconsult har fått i uppdrag att projektera om- och nybyggnation på Akershus fästning i centrala Oslo dit norska försvarsdepartementet och försvarets överbefälhavare ska omlokaliseras. Projektet beräknas vara färdigt 2004. Verksamheten i Finland Scandiaconsult i Finland erbjuder tjänster och kompetens inom samhällsplanering, bygg-, mark-, VA- och miljöteknik. Kunderna utgörs till större delen av offentlig sektor, företrädesvis i uppdrag inom infrastruktur. Antalet årsanställda uppgick under perioden till 498. Under perioden ökade Scandiaconsults omsättning i Finland med 10 procent till 245,6 Mkr (224,1). Även justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 10 procent. För tredje kvartalet ökade omsättningen med 14 procent till 75,1 Mkr (66,0). Även justerat för valutaeffekter motsvarar detta en ökning på 14 procent. Omsättningsökningen är hänförlig till en förbättrad prisbild och ett ökat antal anställda. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 17,6 Mkr (14,0), vilket motsvarar en ökning på 25 procent. Även justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 25 procent. För tredje kvartalet ökade rörelseresultatet till 7,1 Mkr (3,6). Förklaringen till resultatuppgången är främst en förbättrad prisbild samt effektiviseringar som medfört bättre marginaler. Utvecklingen inom infrastruktursektorn var under perioden fortsatt god. Husbyggnadssektorn noterade fortsatt minskade investeringar till följd av avtagande industri- och kontorsbyggande. I Helsingforsområdet pågår planering för den nya godshamnen, Nordsjöhamnen. Avsikten med projektet är dels att få en ny tidsenlig godshamn, dels att frigöra mark för bostadsbyggande i stadens centrum. Scandiaconsult är med i konsultgruppen som har ansvaret för byggnadsplaneringen av väg- och järnvägsförbindelser till hamnen. Finansiell ställning Koncernens likviditet är fortsatt god trots att utdelning utbetalts under perioden med 86,7 Mkr samt att återköp av aktier genomförts för 2,9 Mkr. Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick vid utgången av perioden till 213,0 Mkr (125,1). Räntebärande skulder har sjunkit till 50,7 Mkr (56,5). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 129,0 Mkr (14,9) eller 5,58 kr per aktie (0,64). Koncernens finansiella ställning är stark och vid utgången av perioden uppgick soliditeten till 45 procent (45). Det egna kapitalet uppgick till 356,4 Mkr (349,4), motsvarande ett eget kapital per aktie före utspädning på 15,47 kr (15,12). Skatt Skattekostnaden uppgick under perioden till 33,7 Mkr, vilket motsvarar 30 procent av resultatet före skatt. Investeringar Nyinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 23,5 Mkr (19,7). Investeringarna avsåg främst datorer och övrig IT-utrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick under perioden till 20,9 Mkr (20,3). Medarbetare Antalet årsanställda var under perioden 1 857 (1 841). Antalet medarbetare vid periodens utgång uppgick inklusive visstidsanställda till 2 105 (1 970). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 22,1 Mkr (17,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 14,2 Mkr (21,2). I 2001 års resultat ingick en tilläggsköpeskilling från försäljningen av Arsenalen med 15,0 Mkr. Investeringar i inventarier uppgick till 0,1 Mkr (0,0). Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 190,8 Mkr (98,1). Återköp egna aktier På Scandiaconsults bolagsstämma den 7 maj beslutades att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma återköpa egna aktier. Under perioden augusti till september återköpte Scandiaconsult 71 800 egna aktier med ett snittpris om 40,29 kronor per aktie. Scandiaconsults innehav av egna aktier uppgick vid periodens slut till 856 800 aktier och det totala antalet utestående aktier till 23 040 028. Framtidsutsikter Efterfrågan inom Scandiaconsults verksamhetsområden uppvisar betydande variationer mellan teknikområden och mellan orter. Denna variation bedöms öka den närmaste tiden. För husbyggnadssektorn förväntas försvagad efterfrågan medan efterfrågan inom infra-struktursektorn, givet att nödvändiga politiska beslut tas, förväntas bli positiv. Scandiaconsult, med en betydande del av verksamheten inom infrastruktur och med en god geografisk spridning i Norden, är väl positionerat för att möta denna utveckling. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Datum för ekonomiska rapporter 2003 Bokslutskommuniké för 2002 kommer att lämnas den 18 februari. Delårsrapport (3 månader): 8 maj Delårsrapport (6 månader): 14 augusti Delårsrapport (9 månader): 30 oktober Stockholm den 25 oktober 2002 Scandiaconsult AB (publ) Torbjörn Torell Verkställande direktör och koncernchef Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. Revisorsgranskning Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar