Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Scandiaconsult AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Scandiaconsult AB (publ) Aktieägarna i Scandiaconsult AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 8 maj 2003 klockan 16.30 i stora salen, Konferenshallen Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Scandiaconsult AB (publ) är under uppköp av Rambøll, Hannemann & Højlund A/S som per den 25 mars 2003 äger cirka 97,9 % av samtliga aktier och röster i Scandiaconsult AB (publ). Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar deltaga ska - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 28 april 2003, - dels anmäla sig och eventuella biträden (högst två) hos bolaget senast måndagen den 5 maj kl.16.00. Anmälan kan göras skriftligen på adress, per fax eller telefon mm angivna sist i denna kallelse. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering ska ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna och bör ske ett par bankdagar före avstämningsdagen den 28 april 2003. Ärenden som ska behandlas på bolagsstämman: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Verkställande direktörens anförande. 8. Frågestund. 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 10. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelningen; c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Fastställelse av arvode åt styrelse och revisorer. 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter. 14. Val av revisorer 15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. 16. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Utdelning (punkt 10 b) Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 13 maj 2003. För räkenskapsåret 2002 föreslås en utdelning med 5,00 kronor per aktie, varav 3,00 kronor per aktie är extrautdelning. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utbetalas torsdagen den 16 maj 2003. Förslag till arvode åt styrelse och revisorer (punkt 11) Förslag till arvode åt styrelse och revisorer kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före bolagsstämman. Förslag till val av styrelse och revisorer (punkt 13 och 14) Förslag på val av styrelseledamöter och revisorer kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före bolagsstämman. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tisdagen den 22 april 2003. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt pp 11, 13 och 14 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast en vecka före bolagsstämman. Bolagets adress uppges sist i denna kallelse och handlingarna sänds till aktieägare som så begär. Stockholm i april 2003 Scandiaconsult AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00560/wkr0002.pdf

Dokument & länkar