Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 År 2000 i sammandrag · Fortsatt stark tillväxt. Rumskapaciteten har ökat med 15% under året. Dessutom har avtal tecknats om ytterligare 8 hotell för framtida övertagande/uppförande. · Försäljningen ökade med 14% till 5 971 MKr (5 253). · Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (6,7). · Resultat efter finansnetto ökade med 24% till 460 Mkr (372). · Vinst per aktie ökade med 44% till 6:67 kr (4:64). · Återköp av egna aktier har skett motsvarande knappt 6% av totalt antal emitterade aktier. Styrelsen föreslår stämman att få förnyat återköpsmandat för 2001. · Styrelsen föreslår en utdelning om 2:30 kr motsvarande 34% av vinst efter skatt. · Fortsatt stark tillväxt Scandic har fortsatt sin starka tillväxt. Under året har bolagets rumskapacitet ökat med netto 3 585 rum, motsvarande en tillväxt om 15%. Dessutom har avtal tecknats om ytterligare åtta hotell för framtida övertagande/uppförande. Scandic har under den senaste femårsperioden ökat sin rumskapacitet med i genomsnitt 10% årligen. Målsättningen är att fortsätta växa i minst samma takt. Tillväxten skall ske genom en fortsatt förstärkning av bolagets marknadsledande nordiska position, men även genom etablering av hotell under Scandics varumärke på orter i norra Europa med en hög andel besökare från de nordiska länderna. Utomnordiska kedjeförvärv kan också bli aktuella. Prioriterade marknader förutom Norden är Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Benelux länderna. Tillväxtmål och finansiella mål väl uppfyllda Scandic har som mål att över en konjunkturcykel uppnå en rörelsemarginal på minst 6% och en avkastning på eget kapital på minst 20%. Bolagets rörelsemarginal uppgick till 7,6% (6,7) och avkastning på eget kapital till 23,2% (17,7). Bolagets tillväxtmål räknat i antal hotellrum är 10% årligen. Under 2000 tillkom netto 3 585 nya hotellrum motsvarande 15% ökad rumskapacitet. Ytterligare 1 633 rum är under uppförande eller avtalade för framtida övertagande. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00940/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00940/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar