Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2016 – 30 april 2017

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)


Fjärde Kvartalet 1 februari 2017 – 30 april 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,5 (9,4) Mkr, en ökning med 23,2% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 10,5 (8,3) Mkr, en ökning med 2,2 Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 81% (76%) en ökning med 5%
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -1,6 (-3,2) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,8 (-6,2) Mkr
 • Säljer första Delta4 Discover i Sydkorea


Perioden 1 maj 2016 – 30 april 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47,4 (33,6) Mkr, en ökning med 41,2% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 39,5 (28,5) Mkr, en ökning med 11,0 Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 75% (73%), en ökning med 2%
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -8,0 (-12,2) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten –13,2 (-18,6) Mkr
 • Viktiga beställningar:
 • Argentina, 20:e landet som köper Delta4 Phantom+
 • Prestigesjukhus i Sydkorea väljer Delta4 Phantom+
 • 6 sjukhus i Grekland väljer Delta4 Phantom+
  • Startar försäljningskontor i Asien
  • Beslut om företrädesemission på 28,7 Mkr för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar samt ökade marknads- och försäljningsinsatser. Emissionen övertecknad med 53%
  • Delta4 Discover erhåller godkännande enligt Medicinska direktivet och får därmed CE-märkas
  • Utser Erik Penser Bank till Certified Adviser
  • Tillsätter ny marknadschef

Viktiga händelser efter rapport-periodens utgång

 • ScandiDos tar order på Delta4 Discover i Kina

VD har ordet

Verksamheten utvecklades på ett mycket positivt sätt under 2016/2017 och Delta4 Phantom+ rönte framgångar på samtliga större marknader. Under året har det genomsnittliga värdet av Delta4 Phantom+ försäljningen ökat vilket hjälper till att förbättra täckningsbidraget. Försäljning av servicekontrakt har förbättrats väsentligt för Delta4 Phantom och Phantom+ under året.

Den höga aktiviteten inom marknadsföring och försäljning för samtliga produkter fortsätter och önskemål på demonstrationer och långtidstester av Delta4 Discover har ökat ytterligare. Detta är likartat med önskemålen vi hade när Delta4 Phantom var ny.

Under det gångna året reducerade ScandiDos interna och externa resurser inom produktutveckling för att ytterligare kunna investera inom marknadsföring och försäljning. Fler säljare har anställts i dotterbolagen i USA, Frankrike och i Asien och marknadsinsatserna har ökats med ny Marknadsansvarig och en dedikerad marknadsassistent. Omfattande marknadsstudier har genomförts tillsammans med Business Sweden i sju av de mest intressanta länderna för Delta4 Discover. Utfallet av denna marknadsstudie var mycket positivt och visar entydigt på intresset för de lösningar ScandiDos erbjuder.

2017/2018 kommer att bli ett mycket spännande år för ScandiDos och för strålterapin. Stora landvinningar förväntas inom strålterapin både inom ökad behandlingskontroll och ökad effektivitet. MR-baserade strålterapimaskiner gör entré och snabbare effektivare behandlingsmaskiner ökar kapaciteten inte minst i utvecklingsländerna. Denna utveckling kommer att kräva effektivare kvalitetskontroll och ökad noggrannhet, precis vad ScandiDos på ett unikt sätt erbjuder!

För ytterligare information samt komplett kommuniké se hemsidan www.Scandidos.com 

Uppsala den 28 juni 2017

ScandiDos Styrelse

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.  

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 08:30 CET 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar