Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 – 31 januari 2018

Report this content

Tredje Kvartalet 1 november 2017 – 31 januari 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11,6 (15,3) Mkr, en minskning med 24% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 9,7 (11,2) Mkr, en minskning med 1,5 Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 76% (70%) en ökning med 6% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -1,9 (-1,0) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -2,1 (-1,0) Mkr
 • Teckningsoptionsprogram fulltecknades i november 2017
 • Delta4 Discover är det första kvalitetskontrollsystemet för användning under behandling som samvaliderats med Varian för användning med deras behandlingsystem, november 2017
 • Tog första order på Delta4 Discover till Texas, USA, januari 2018
 • Tog en order på Delta4 Discover i Utah, USA, januari 2018
 • Tog en order på Delta4 Discover i Ajou, Syd Korea, januari 2018

Perioden 1 maj 2017 – 31 januari 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 31,8 (35,9) Mkr, en minskning med 11% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 27,2 (29,0) Mkr, en minskning med 1,8 Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 76% (73%) en ökning med 3% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -7,6 (-6,4) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -8,9 (-9,4) Mkr
 • Tog order på Delta4 Discover i Kina, maj 2017
 • Valdes som huvudleverantör till Franska sjukhuskedjor, augusti 2017
 • Sålde till Amerikansk sjukhuskedja, augusti 2017
 • Sålde första Delta4 Discover till universitetssjukhus i Österrike, augusti 2017
 • Genomförde riktad emission om 15 Mkr, september 2017
 • Införde teckningsoptionsprogram för anställda och styrelse, fulltecknades november 2017

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Order på fem st. Delta4 Phantom+ i USA

VD har ordet

Under kvartalet så blev samvalidering av Delta4 Discover med Varians flaggskepp TrueBeam klart. Därmed kom också de första två beställningarna från USA och ett system till Syd Korea. Dessa är viktiga referenser i respektive land med stort intresse för konceptet och möjligheter till merförsäljning framöver. Leveransen av dessa samt ytterligare Discover system kommer att ske under fjärde kvartalet då vi räknar med att ha fullt fungerande serieproduktion av produkten. Under nästa verksamhetsår kommer vi att skapa ett färdigvarulager för Delta4 Discover liksom vi numera har för Delta4 Phantom+. Denna uppbyggnad i komponenter ser vi redan resultat av i ett kraftigt ökat varulager under året.

Phantom+ försäljningen nådde, för perioden, inte riktigt till samma nivå som förra året och dessutom har ordervärdet per system varit lite lägre; detta betraktar vi som normala fluktuationer under kvartalet. Tendensen till långa beslutsprocesser kvarstår likt tidigare.

Försäljningen i USA var sämre för perioden jämfört med förra året men hämtade sig efter kvartalets utgång då fyra oberoende kunder beställde fem Phantom+ samma dag. Försäljningen i Europa ligger lika som förra året för perioden trots en nedgång under det senaste kvartalet. Asien är något bättre än förra året både för kvartalet och perioden.

I Frankrike har vi fått första beställningarna enligt de ramavtal som informerades om efter sommaren 2017, vi hade förväntat oss att denna försäljning skulle tagit fart snabbare men ser inte några andra problem än att beslutsprocesserna är långsamma.

Efterfrågan på Delta4 Phantom+ MR, som informerats om tidigare är fortsatt ökande. Produkten är under färdigställande och därefter skall CE-märkning genomföras. Om CE-märkningen inte drar ut på tiden så kommer leveranserna att komma igång under första kvartalet 2018/ 2019.

Under tredje kvartalet genomfördes en lyckad förhandling på EPO (European Patent Office) i München kring Delta4 Discover patent för Europa. ScandiDos har patent och fullgott skydd på denna uppfinning sedan länge i Sverige, USA, Japan och Kina medan EPO har ansett att patentet är en icke patenterbar behandlingsmetod. Nu har detta hinder röjts ur vägen och normal prövning kan slutföras.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover, som nu även validerats tillsammans med Varian, öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08:30 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar