Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 – 31 oktober 2017

Andra Kvartalet 1 augusti 2017 – 31 oktober 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10,5 (11,3) Mkr, en minskning med 7% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 8,8 (9,9) Mkr, en minskning med 1,1 Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 74% (81%) en minskning med 7% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -2,3 (-1,3) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -5,4 (-3,1)Mkr
 • Valdes som huvudleverantör till Franska sjukhuskedjor, augusti 2017
 • Sålde till Amerikansk sjukhuskedja, augusti 2017
 • Sålde första Delta4 Discover till universitetssjukhus i Österrike, augusti 2017
 • Genomförde riktad emission om 15 Mkr, september 2017
 • Införde teckningsoptionsprogram för anställda och styrelse, oktober 2017

Perioden 1 maj 2017 – 31 oktober 2017

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,2 (20,6) Mkr, en minskning med 2% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 17,5 (17,8) Mkr, en minskning med 0,3 Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 77% (76%) en ökning med 1% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -5,7 (-5,4) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -6,8 (-8,5) Mkr
 • Tog order på Delta4 Discover i Kina, maj 2017

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • ScandiDos teckningsoptionsprogram för anställda och styrelsen fulltecknades under november 2017
 • Delta4 Discover är det första kvalitetskontrollsystemet för användning under behandling som samvaliderats med Varian för användning med deras behandlingsystem, november 2017

VD har ordet

Perioden kom inte upp till föregående års försäljning vilket framförallt berodde på utdragna upphandlingsprocesser inte minst i USA. Den uteblivna tillväxten tillskrivs däremot främst kundernas efterfråga av samvalidering av Delta4 Discover med terapimaskinerna vilket medfört att försäljningen av Delta4 Discover system ännu inte tagit fart.

Efter periodens utgång blev samvalideringen med Varians flaggskepp TrueBeam klar. Nu kan Delta4 Discover som enda oberoende kvalitetskontrollsystem användas för att under behandling verifiera levererad dos till patient. Detta ger ScandiDos en unik situation med stor försäljningspotential.

Under perioden utökades antalet länder där ScandiDos har kunder med Finland och Vietnam, i båda fallen köpte kunderna Delta4 Phantom+ system. Därmed har ScandiDos totalt mät-system i 45 länder. Delta4 Discover har hittills sålts i 6 länder.

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover, som nu även validerats tillsammans med Varian, öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 08:30 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar