Delårsrapport för perioden 1 maj 2018 – 31 januari 2019

Tredje Kvartalet 1 nov 2018 – 31 jan 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,9 (11,6) Mkr, en ökning med 45% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 13,4 (9,7) Mkr, en ökning med 3,7 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 74% (76%) en minskning med 2% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -1,1 (-1,9) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -2,1 (-2,1) Mkr
 • Vann första orderDelta4 Discover till Mexiko, november 2018

Perioden 1 maj 2018 – 31 januari 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 32,7 (31,8) Mkr, en ökning med 3% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 27,3 (27,2) Mkr, en ökning med 0,1 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 76% (76%) samma som föregående år
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -14,0 (-7,6) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -13,4 (-8,9) Mkr
 • Information om levererade Delta4 Discover backlogg i Kv4, maj 2018
 • Banklån på 7 Mkr har beviljats verksamheten i oktober 2018 

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tecknade exklusivt licensavtal med Radyalis för kommande produkt, mars 2019
 • Frisläppte produkten Delta4 Phantom+ MR utanför USA och Kina och levererade första systemen till kund, mars 2019

VD har ordet

ScandiDos försäljning återhämtade sig med besked under tredje kvartalet och tappet mot föregående år hämtades in och uppnådde 3% högre försäljning för tre kvartal. Andelen uppgraderingar till Delta4Phantom+ ökade och även det genomsnittliga försäljningspriset ökade under året.

ScandiDos har frisläppt den nya produkten Delta4Phantom+ MR, efter periodens utgång. Produkten är dedikerad för den nya marknaden MR-linac som säljs av företagen Elekta och ViewRay. Detta är ett delområde inom strålterapi och en ny marknad för pre-treatment system som vi bedömer till 120milj kr fram till sommaren 2020 baserad på den av Elekta förväntade försäljningsvolymen inom området.

Försäljningen av Delta4Discover har inte tagit fart under året. Detta trots att bl.a. klinikerna i Europa nu har starkare regulatoriska krav på sig att utföra kvalitetssäkring under behandling och att Delta4Discover kan erbjuda detta på väsentligt bättre sätt än någon annan lösning. ScandiDos diskuterar i nuläget med Varian om behovet och prioritering av uppdatering av deras TrueBeam kontrollsystem eller acceptans av en så kallad work-around som ScandiDos tagit fram så att arbetsflödet kan blir optimalt för kunderna. Resultatet av denna uppdatering förväntas vara löst och implementerad under 2019. Sammantaget har ScandiDos fortsatt höga förväntningar på området patientdosimetri under behandling och strävar bl.a. efter att få fler bra referenskliniker för att visa på de stora fördelarna för sjukhusen med produkten.

Elekta har skjutit på valideringen av Delta4Discover med deras Versa-HD, vilket beror på andra projektprioriteringar inom deras organisation. Vi räknar med att samvalideringen av Delta4Discover med Versa-HD kommer att vara slutförd under 2019, vilket är viktigt då antalet kunder som väntar på att kunna använda vårt system ständigt ökar.

Efter kvartalets utgång signerade ScandiDos ett licensavtal med företaget Radyalis. Radyalis kommer att exklusivt tillhandahålla en beräkningsmotor baserad på så kallad Monte Carlo teknik som ScandiDos bygger in i sin Delta4programvara. Produkten kommer att säljas både till befintliga kunder som kan använda denna i kombination med mätsystemen men också fristående till helt nya kunder. Produkten kommer att benämnas Delta4TPV och kommer i och med användandet av Monte Carlo algoritmer bli mer noggrann än de flesta planeringssystem på marknaden. Produktrelease är planerad att ske under verksamhetsåret 2019/ 2020.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats. 

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.  

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se Telefon: 08-463 83 00, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2019 kl. 08:30 CET.

Uppsala den 14 mars 2019

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar