KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB

Läs original

Aktieägarna i ScandiDos AB kallas härmed till Bolagsstämma tisdagen den 23 september 2014, klockan 16.00, på Clarion Hotell Gillets konferensvåning i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som avser delta på årsstämman ombeds anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 17 september 2014.

Anmälan sker per e-post till företaget: Investor@scandidos.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 17 september 2014, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.

Förslag till dagordning:

Öppnande av stämman

Val av ordförande till stämman

Presentation av styrelsen utsedd sekreterare till stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Val av två justeringsmän

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

VD:s rapport

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Beslut angående

                   fastställelse av balans- och resultaträkning

                   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

   ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

Val av valberedning

Stämmans avslutande

Not. Årsredovisningen kommer att läggas ut på www.scandidos.com den 9e september kl 0830.

Uppsala den 22 augusti 2014

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Görgen Nilsson, VD, ScandiDos AB: 018-4723031

Mer information om ScandiDos återfinns på www.ScandiDos.com

Taggar:

Prenumerera