KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (publ)

Report this content

Årsstämma i ScandiDos AB (publ) hölls den 8 oktober 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018-2019.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 550 000 kr varvid styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 250 000 kr och styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla arvode om 100 000 kr.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle ha fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse Olof Sandén, Ingemar Wiberg, Tom Sundelin, Christer Fåhraeus och Sten Hornsleth till styrelseledamöter i bolaget. Olof Sandén valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja KPMG till revisor för bolaget intill utgången av nästa årsstämma som hålls 2020. För den tiden utsågs fortsatt Per Hammar till huvudansvarig revisor.

E. Valberedning inför årsstämma 2020

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2020 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 januari 2020, och ber dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen men är inte en del av den. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

• förslag till styrelsemedlemmar

• förslag till styrelseordförande

• förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete

• förslag till revisor

• förslag till revisorsarvode

• förslag till ordförande på årsstämman, och

• förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

F. Beslut om bemyndigande

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 207 500 kronor (motsvarande högst 4 150 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Samtliga beslut ovan fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Görgen Nilsson, VD för ScandiDos AB (publ)

Tel: 018-472 30 32, e-post: gorgen.nilsson@scandidos.com

————————————

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Dokument & länkar