KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (publ)

Report this content

Årsstämma i ScandiDos AB (publ) hölls den 6 oktober 2020 i bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 52A i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019-2020.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå varvid styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 250 000 kr och styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla arvode om 100 000 kr.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle ha fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse Olof Sandén, Tom Sundelin, Christer Fåhraeus, Sten Hornsleth och Görgen Nilsson till styrelseledamöter i bolaget.

Görgen Nilsson är ny i styrelsen och har en bakgrund som grundare och mångårig VD för ScandiDos AB.

Olof Sandén valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja KPMG till revisor för bolaget intill utgången av nästa årsstämma som hålls 2021. För den tiden utsågs fortsatt Per Hammar till huvudansvarig revisor.

E. Valberedning inför årsstämma 2021

Årsstämman beslutade att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 ska ha en valberedning. Det beslutades att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 januari 2021, och ber dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen men är inte en del av den. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

• förslag till styrelsemedlemmar

• förslag till styrelseordförande

• förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen

mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete

• förslag till revisor

• förslag till revisorsarvode

• förslag till ordförande på årsstämman, och

• förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

F. Beslut om bemyndigande

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 207 500 kronor (motsvarande högst 4 150 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

 

Samtliga beslut ovan fattades med erforderlig majoritet.

————————————

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Growth Market Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se), anlitas som Certified Adviser.

 

För ytterligare information se hemsidan www.Scandidos.com

eller kontakta: Gustaf Piehl, VD i ScandiDos

investor@scandidos.com, 018-472 30 20

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4 Phantom+ MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4 Discover är ScandiDos disruptiva område som på ett unikt sätt möjliggör oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de största terapiföretagen som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.