Kvartalsrapport för perioden 1 maj 2019 – 31 juli 2019

Report this content

Första Kvartalet 1 maj 2019 – 31 juli 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,9 (7,1) Mkr, en ökning med 82% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 10,7 (7,0) Mkr, en ökning med 3,7 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 75% (86%) en minskning med 11% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -2.5 (-7,6) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten    -0,1 (-3,8) Mkr
 • Offentliggjorde emissionsprospekt i maj 2019
 • Företrädesemissionen övertecknades i maj 2019
 • Vann order på Delta4 Phantom+ MR till UMC Utrecht, viktigt referenscenter, i juni 2019
 • Tog order på Delta4 Discover till Italien, från Ospedale Ivrea i juni 2019

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Förstärkte säljorganisationen med ny VP Sales i augusti 2019
 • Kallelse till Årsstämma skickades ut i september
 • ScandiDos tidigarelägger rapporten för första kvartalet, skickades ut i september

VD har ordet 

Vi börjar se resultatet av den breddning i produktportföljen som genomförts och kunde glädjas åt en ökning av försäljningen jämfört med föregående års kvartal på 5.8 Mkr dvs. 82%. Det här var det starkaste första försäljningskvartalet på fem år!

Under perioden så hölls konferensen AAPM i USA (The American Association of Physicists in Medicine), som är den största under året, för medicinska fysiker. Utställningsbåset var generellt sett välbesökt och likaså var de tre presentationer som hölls i vår monter:

 • Miami Cancer Institute presenterade sina positiva erfarenheter med Delta4Phantom+ MR
 • University of Wisconsin presenterade kvalitetssäkring med Delta4Phantom+ och vår HexaMotion av behandling med Accurays Radixact, dvs. behandling av tumörer som rör sig med andningen där behandlingsstrålen följer efter målet.
 • Vår partner för Delta4TPV presenterade den underliggande beräkningstekniken i denna kommande produkt.

Under perioden fick vi första beställningen på Delta4Discover till Italien från Ospedale Ivrea. Detta är en viktig referens för den italienska marknaden.

Företrädesemissionen som avslutades under perioden efter stort visat intresse och överteckning, har förstärkt kassan så att ScandiDos kan fortsätta att utvecklas i hög takt och på ett positivt sätt under 2019/ 2020! Vi hälsar i detta sammanhang två nya storägare i bolaget välkomna!

Efter periodens utgång så genomfördes en planerad förstärkning av säljteamet genom att Peter Reinli tillträdde som ny säljchef på ScandiDos. Peter har lång internationell erfarenhet inom Medicinsk teknik och har bl.a. jobbat 9 år för Elekta i Asien. Peter är en driven affärsman med mycket bra nätverk och kulturell erfarenhet både från USA och Asien, då han under stor del av sitt liv bott utomlands. Eftersom mycket av tillväxten framöver kommer att ske i Asien så är detta en viktig förstärkning av organisationen.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Growth Market, Stockholm, under koden SDOS. Erik Penser Bank, (www.penser.se, certifiedadviser@penser.se , tel. +46 8 463 83 00) anlitas som Certified Adviser. 

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019 kl. 19:00 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar