ScandiDos - Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019

Report this content

Fjärde Kvartalet 1 feb 2019 – 30 apr 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,1 (18,7) Mkr, en minskning med 14% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 12,9 (14,0) Mkr, en minskning med 1,1 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 74% (66%) en ökning med 8% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 0.9 (0,4) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten 0 (-0,3) Mkr
 • Tecknade exklusivt licensavtal med Radyalis för kommande produkt, mars 2019
 • Frisläppte produkten Delta4 Phantom+ MR utanför USA och Kina och levererade första systemen till kund, mars 2019
 • Erhöll FDA 510(k) godkännande på nya produkten Delta4 Phantom+ MR i april 2019
 • Vann order på första Delta4 Phantom+ MR till Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sverige i april 2019
 • Offentliggjorde företrädesemission om c:a 34,5 Mkr i april 2019

Perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 48,8 (50,6) Mkr, en minskning med 3% jämfört med föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 40,2 (41,2) Mkr, en minskning med 1,0 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 75% (73%) en ökning med 2% enheter jämfört med föregående år
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -13,1 (-7,2) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten-13,3 (-9,2) Mkr
 • Information om levererade Delta4 Discover backlogg i Kv4, maj 2018
 • Banklån på 7 Mkr har beviljats verksamheten i oktober 2018
 • Vann första orderDelta4 Discover till Mexiko, november 2018

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Offentliggjorde emissionsprospekt i maj 2019
 • Företrädesemissionen övertecknades i maj 2019
 • Vann order på Delta4 Phantom+ MR till UNC Utrecht, viktigt referenscenter, i juni 2019
 • Tog order på Delta4 Discover till Ospedale Ivrea, Italien, i juni 2019

VD har ordet 

ScandiDos avslutade 2018/2019 starkt efter ett svagt första halvår och vi börjar se resultat av den breddning i produktportföljen som genomförts.

Andelen uppgraderingar till Delta4 Phantom+ ökade och även det genomsnittliga försäljningspriset ökade under året. Det senare beror dels på en gynnsam valutakurs men framförallt på att kunderna som uppgraderar till Delta4 Phantom+ samtidigt investerar i programoptioner som man inte haft tidigare. Vi ser även en ökad efterfrågan på tillbehör som HexaMotion för verifiering av 4D-behandling. Detta beror på att ett nära samarbete med företaget Accuray nu börjat ge resultat. Accuray har använt Delta4 Phantom+ samt HexaMotion vid sina interna tester av den nya funktionen Synchrony® och kunder som köper denna nya Motion Tracking och Correction Technology till Radixact® System rekommenderas, av Accuray, att använda Delta4 Phantom+ samt HexaMotion för kvalitetssäkringen.

Delta4 Phantom+ MR, som är en ny produkt till en ny marknad, frisläpptes under perioden till de flesta länder där MR-linacs, UNITY och ViewRay, säljs. På denna nya marknad förväntas det ha sålts totalt 150 MR-linacs fram till sommaren 2020 och nya QA system behövs till samtliga dessa sjukhus, dvs. en total marknad för ScandiDos att konkurrera om på ca 120 Mkr. Med en förväntad god marknadsandel för ScandiDos medför denna nya marknad en signifikant möjlighet för försäljningstillväxt! Efter periodens utgång tog ScandiDos en mycket viktig strategisk order på två st Phantom+ MR till UMC, Utrecht. UMC är initiativtagare till MR-linac och Elektas samarbetspartner vid utveckling av deras UNITY. ScandiDos och UMC har jobbat tillsammans i flera år under utvecklingen av Phantom+ MR och gett ScandiDos viktig information och återkoppling vid utvecklingen av produkten.

Försäljningen av Delta4 Discover har inte tagit fart under året men det händer nu intressanta saker inom området. Under perioden har Elekta investerat i konkurrenten iRT som säljer produkten iQM. ScandiDos ser detta som ett bevis för att transmissionsdetektorer är framtiden för kvalitetssäkring under behandling. Vare sig iRT eller IBA (Dolphin systemet) har fått sina produkter samvaliderade med Varian vilket medför att ScandiDos Delta4 Discover fortsatt är den enda transmissionsdetektorn som passerat en gedigen validering med en terapimaskin och därmed ensam om att kunna erbjudas till Varians terapimaskiner. Tekniskt är Delta4 Discover i jämförelse med iQM en mer komplett och mer avancerad lösning för kvalitetssäkring under behandling.

Sammantaget har ScandiDos fortsatt höga förväntningar på området kvalitetssäkring under behandling och strävar bl.a. efter att få fler bra referenskliniker för att visa på de stora fördelarna för sjukhusen.

Under kvartalet signerade ScandiDos ett licensavtal med företaget Radyalis. Radyalis kommer att exklusivt tillhandahålla en beräkningsmotor baserad på så kallad Monte Carlo teknik vilket är en beräkningsteknik som ScandiDos bygger in i sin Delta4 programvara. Produkten kommer att säljas både till befintliga kunder som kan använda denna i kombination med mätsystemen men också fristående till helt nya kunder. Produkten kommer att benämnas Delta4 TPV (Treatment Planning Verification) och kommer i och med verifiering med Monte Carlo algoritmer bli mer noggrann än de flesta planeringssystem på marknaden. Produktrelease är planerad att ske under verksamhetsåret 2019/ 2020.

Företrädesemissionen som initierades under perioden, avslutades efter periodens utgång efter stort visat intresse och överteckning. Därmed har kassan förstärkts så att ScandiDos kan fortsätta att utvecklas i hög takt och på ett positivt sätt under 2019/ 2020!

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com eller skriv till investor@scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 kl. 15:55 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar