ScandiDos - Delårsrapport för perioden 1 maj 2014 – 31 juli 2014

Läs original
  • Svagt kvartal men försäljningen ökar i slutet av perioden
  • Ny försäljningschef på plats i juni 2014
  • Stort intresse för ScandiDos Delta4 family koncept med nya produkterna Delta4 Discover och Delta4 TPV
  • Utvecklingen av Delta4 Discover i slutskedet, CE märkning pågår
  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5,4 (8,9) Mkr, en minskning med 39,1% jämfört med motsvarande period föregående år. Denna nedgång i omsättningen beror på att försäljningen av s.k. ”pre treatment” produkter har dämpats jämfört med tidigare år, men också på att vi ser en senareläggning av beställningar.
  • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 4,8 (7,5) Mkr, en minskning med 2,7 Mkr. Bruttomarginalen var fortsatt hög 70,8% (72,1%), dock en minskning med 1,3 procentenheter, dock en hög andel försäljning av mjukvarumoduler både i år och föregående år.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden var -5,2 (-0,9) Mkr, en försämring med 4,3 Mkr, vilket främst beror på den försämrade omsättningen samt ökade kostnader för marknadsföring av produkter i lanseringsfas
  • Nettoresultatet för perioden uppgick till -5,3 (-1,1) Mkr, en försämring med 4,2 Mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,7 (-1,2) Mkr, en försämring beroende på det negativa rörelseresultatet
  • Resultat per aktie blev -0,43 (-0,56) kr

VD har ordet

Det senaste två kvartalen har varit svaga för ScandiDos. Vi ser nu en ljusning på marknaden, aktiviteterna har stigit efter juni månad och försäljningen har förbättrats. När vi studerar de enskilda marknaderna så kan vi se att i de länder där vi sedan tidigare säljer merparten av systemen så har vi i stort sett behållit vår andel av nyförsäljningen. Andra leverantörer av kvalitetssäkringsprodukter bekräftar också att de sett en mycket svag period för marknaden avseende QA (kvalitetssäkrings) produkter.

ScandiDos nya säljchef tillträdde i juni med prioritet att se över verksamheten i Nordamerika efter att samarbetet med C-Rad nu avslutats. Även direktförsäljningen i Norden förstärks med en ny säljare. Båda har gedigen fysikbakgrund och framför allt säljchefen har stor internationell säljerfarenhet. Nordensäljaren tillför både säljerfarenhet och kunskap om viktiga pågående regulatoriska förändringar.

ScandiDos har en stark ställning på det viktiga och kommande området 4DRT (4-Dimensional Radiation Therapy) där den befintliga produkten Delta4Phantom med HexaMotion är den metod som används av de viktigaste universitetssjukhusen inom området. Detta produktområde förväntas ta fart under 2015 då 4DRT troligen blir en behandlingsmetod som används kliniskt.

Inom området Patientdosimetri och Säkerhet, prioriterar vi lanseringen av den helt unika produkten Delta4Discover (tidigare utvecklingsnamn AT- At Treatment). Utvecklingsarbetet är inne i slutfasen och bl.a. pågår CE-märkning av produkten.

ScandiDos Delta4TPV (Treatment Planning Verification) projektet löper på bra och intresset är stort för den helhetslösning som denna produkt tillsammans med det övriga Delta4sortimentet kommer att ge. Delta4TPV är en ren mjukvaruprodukt med avancerad beräkningsteknik, ett område som ScandiDos ser som strategiskt viktigt. Delta4familjen erbjuder med detta den helt unika möjligheten att kvalitetssäkra hela behandlingskedjan från läkarens ordination till patientens sista behandlingsfraktion.

Årets AAPM (American Association of Physicists in Medicine) gick av stapeln i Austin, Texas i juli. ScandiDos hade bra besöksfrekvens av seriösa intressenter, trots att färre kunder än vanligt letade sig in i kongresshallen. Detta resulterade i fler så kallade leads (intresseförfrågningar) än tidigare år och därmed en hel del potential till försäljning fram över.

Verksamheten

ScandiDos är internationellt etablerat inom området extern strålbehandling av cancer. Vår produkt Delta4Phantom är idag känd som den gyllene standarden för kvalitetssäkring av den senaste behandlingstekniken VMAT (Volumetric Arc Therapy – rotationsbehandling).

ScandiDos utvecklar den nya generationen av mätsystem och lägger ut produktionen fördelad på specialister inom respektive tillverkningsområde, nationellt och internationellt. Marknadsföring och försäljning styrs från huvudkontoret i Uppsala via dotterbolag i USA och Kina samt mer än 40 återförsäljare fördelade över I-världen.

ScandiDos kommer att lansera två nya produktområden under verksamhetsåret, Delta4Discover (patientdosimetri med mätning under behandling) samt Delta4TPV (verifiering av dosplaneringsberäkningar). Med en nu väl fungerande infrastruktur för att nå ut på marknaden räknar vi med att relativt snabbt få igång försäljningen av dessa produkter som tillsammans med Delta4Phantom ger en unik helhetslösning inom kvalitetssäkring av modern strålterapi.

Kommande rapporteringsdatum

Delårsrapport för perioden augusti 2014 – oktober 2014 publiceras den 19 december 2014

För ytterligare information samt hela bokslutskommuniké se hemsidan www.Scandidos.com

eller kontakta:

Görgen Nilsson, VD i ScandiDos

Gorgen.nilsson@scandidos.com, 018-472 3032

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar