ScandiDos AB - Delårsrapport för perioden 1 maj 2021 – 30 okt 2021

FORTSATT ÅTERHÄMTNING PÅ FLERA MARKNADER

VD Ord

” Under ScandiDos andra kvartal kunde vi se en fortsatt återhämtning på flera större asiatiska marknader där leverantörer av behandlingsmaskiner (linjäracceleratorer) ökade sina leveranser mot slutet av kvartalet.”, säger Gustaf Piehl, VD ScandiDos

Andra Kvartalet 1 augusti 2021 – 30 oktober 2021

  • Nettoomsättning: 13,3 (16,1) Mkr
  • Bruttomarginal: 81 % (79 %)
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA): -0,6 (2,4) Mkr
  • Periodens resultat: -2 (1,4) Mkr

Första Halvåret 1 maj 2021 – 30 oktober 2021

  • Nettoomsättning: 25 (28,1) Mkr
  • Bruttomarginal: 78 % (79 %)
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA): -2,6 (3,2) Mkr
  • Periodens resultat: -5,1 (0) Mkr

Rapporten i sin helhet går att finna på bolagets hemsida: https://scandidos.com/investors/finansiella-rapporter

Uppsala den 14 december, 2021

ScandiDos Styrelse

Informationen är sådan som ScandiDos är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-14 08:00 CET.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Growth Market Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank (08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se), anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information se hemsidan www.Scandidos.com

eller kontakta: Gustaf Piehl, VD i ScandiDos

investor@scandidos.com, 018-472 30 20

ScandiDos AB (publ), 556613-0927

Uppsala Science Park

751 83 Uppsala

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med produkten Delta4 Phantom+ MR har ScandiDos utvidgat rollen att även gälla det nya området MR-styrd strålterapi. Produkten Delta4 Discover är ScandiDos disruptiva område som på ett unikt sätt möjliggör oberoende stråldosverifiering under behandling, vilket är framtidens sätt att utföra kvalitetssäkring inom strålterapi av cancer. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de största terapiföretagen som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.