ScandiDos nyemission övertecknad

Nyemissionen i ScandiDos har avslutats och sammanställningen visar att emissionen tecknades till 90 procent med stöd av teckningsrätter motsvarande 25,7 Mkr. Därutöver tecknades 4 594 693 aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande 18,4 Mkr eller 64 procent av emissionen. Sammantaget tecknades emissionen till 153 procent. Genom emission tillförs ScandiDos 28,7 Mkr före emissionskostnader. 

Teckningstiden i ScandiDos nyemission med företräde för befintliga ägare avslutades fredagen den 14 oktober 2016. I nyemissionen emitteras 7 182 642 aktier till teckningskursen 4,0 kronor, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 28,7 Mkr. 6 426 800 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 4 594 693 aktier tecknades utan företräde.  

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 27 september 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i ScandiDos med 359 132,10 kronor genom emission av 7 182 642 aktier. Efter nyemissionerna uppgår aktiekapitalet i bolaget till 1 256 962,35 kronor fördelat på 25 139 247 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Nasdaq First North under kortnamnet SDOS BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i mitten av november 2016. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Görgen Nilsson, VD ScandiDos

Tel: 018-472 3030

E-mail: investor@ScandiDos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:30 CET.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se ,anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar