Delårsrapport

BitBit· Intäkterna för 3Q2001 uppgick till 32,6 MSEK, en minskning med 11% från 36,8 MSEK för 2Q2001 · Förlusten före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 57,1 MSEK, exklusive omstruktureringskostnader på 18,5 MSEK, vilket är en minskning från en EBITA förlust på 64,4 MSEK under 2Q2001 · Periodens resultat för Koncernen under 3Q2001 uppgick till 61,9 MSEK, en minskning från 800,7 MSEK under 2Q2001 som belastades med en goodwillnedskrivning om 603.3 MSEK · 7,2 miljoner unika användare under 3Q2001, en säsongsmässig nedgång med 2% från 2Q2001, men en ökning med 54% från 4,6 miljoner unika användare under 3Q2000 · 7,4 miljoner sidvisningar per dag under 3Q2001, en säsongsmässig nedgång med 2% från 2Q2001, men en ökning med 56% från 3Q2000 · Intäkter från traditionella företag står nu för 62% av intäkterna, en ökning från 60% för 2Q2001 · Intäkter från andra produkter än display-annonsering uppgick till 11,9 MSEK under 3Q2001, en ökning till 36% av gruppens intäkter från 23% under 2Q2001 · Antalet registrerade användare överstiger nu 2,9 miljoner. Intäkter från tjänster med användarbetalning ökade från 3% till 6% av gruppens intäkter mellan 2Q2001 och 3Q2001 · Löpande rörelsekostnader minskade från 178,1 MSEK för 4Q2000 och 101,3 MSEK för 2Q2001 till 89,7 MSEK för 3Q2001 · Kostnadsreduktioner fortsättar under 4Q2001; antalet anställda i SOL Danmark kommer att reduceras från 40 till 21 · Förväntad tidpunkt för positivt EBITA har förflyttats ett år närmare i tiden från 4Q2003 till 4Q2002 Introduktion Skandinavia Online koncernen ("Koncernen" eller "SOL") är det ledande Internetmediabolaget på den Nordiska marknaden. Koncernens Internet-verksamheter inbegriper portalerna passagen.se, sol.no, sol.dk och suomi24.fi, söktjänsterna evreka.com, evreka.fi, kvasir.no och kvasir.dk, eftertexttjänster för bilmarknaden genom bilweb.se, bilguiden.no och bilguiden.dk, samt konsumentinformationssajten dinside.no. Utvecklingen i Internetanvändning Liksom tidigare år visade det Nordiska internetanvändadet en betydande säsongsvariation under 3Q2001. Som vanligt innehåller tredje kvartalet både det för året hittills lägsta (Juli) liksom det högsta månatliga användandet (September). Under 3Q2001 minskade det genomsnittliga månatliga antalet unika användare av Scandinavia Online's sajter med 2% till 7,2 miljoner från 7,3 miljoner under 2Q2001. Denna nedgång på 2% är densamma som mellan 2Q2000 till 3Q2000. Samtidigt har antalet unika användare vid en jämförelse år mot år ökat med 54% under 3Q2001, från 4,6 miljoner unika användare under 3Q2000. Under september 2001 hade SOL 8,8 miljoner unika användare, vilket är den högsta månadssiffran för antalet unika användare i Koncernens historia. Detta drevs delvis av det överväldigande mottagandet av Koncernens "Light a Candle" sajt, dedikerad till offren för terroristattacken den 11 september. [REMOVED GRAPHICS] Det genomsnittliga antalet dagliga sidvisningar under 3Q2001 uppgick till 7,4 miljoner, en minskning med 5% från 7,8 miljoner dagliga sidvisningar under 2Q2001, men samtidigt en ökning med 56% från 4,8 miljoner dagliga sidvisningar under 3Q2000. [REMOVED GRAPHICS] Intäktsutveckling Koncernens intäkter genereras primärt genom Internetannonsering. Den betydande nedgången i annonsmarknaden som helhet under den första delen av 2001 har avtagit något under 3Q2001, även om nya traditionella annonsörer inte kompenserar för den pågående utrensningen av annonsörer som är renodlade internetföretag. Dessutom, medan den norska annonsmarknaden visade förvånansvärd styrka under 2Q2001 i jämförelse med Sverige och Danmark, visade 3Q2001 att nedgången nu också slagit med full kraft mot de flesta norska mediakanaler och då också Internet. Som ett resultat av detta har Koncernens intäkter fallit med 11% från 36,8 MSEK 2Q2001 till 32,6 MSEK 3Q2001, trots förvärvet av Bilguiden i början av kvartalet. I jämförelse med 3Q2000 har Koncernens intäkter minskat med 39% från 53,7 MSEK. Tillväxten i den andel av intäkter som kommer från traditionella annonsörer fortsatte i 3Q2001. Andelen av intäkter som kommer från renodlade internetföretag minskade från 40% för 2Q2001 till 38% för 3Q2001, att jämföra med 53% för 3Q2000. Koncernens utveckling av nya alternativa intäktsströmmar är högt prioriterad. Andelen intäkter från andra källor än display-annonsering steg från 23% av Koncernens intäkter för 2Q2001 till 36% för 3Q2001. Av de totala intäkterna kom 9% från katalogtjänster, 6% från e-handel, 1% från kundackvisitioner, 1% från riktade e-mejl kampanjer, 6% från användarbetalade tjänster och 13% från eftertextannonser. De totala intäkterna från andra källor än display-annonsering uppgick till 11,9 MSEK, en ökning från 8,3 MSEK 2Q2001. Katalogtjänster Genom vår norska sökmotor kvasir.no erbjuder vi norska företag möjligheten att mot en fast avgift lista sina företags webbsidor i en speciell webbkatalog. Under 3Q2001 ökade antalet registrerade företag från 7.989 till 8,687. Intäkter från Kvasir Firmasök i Norge uppgick till 3,0 MSEK under 3Q2001, en ökning från 2,7 MSEK i 2Q2001. Tjänsten har nyligen lanserats i Danmark och vår målsättning är att lansera liknande tjänster i Sverige under 1Q2002. I Finland har SOL skrivit ett tvåårigt distributionsavtal med ett dotterbolag till Texas Pacific, Inoa, som innebär att SOL exklusivt kommer att distribuera Inoas Internetversion av Gula Sidor på SOLs finska söktjänst. Eftertextannonser SOL driver eftertextannonsportaler inom bostad och/eller platsannonser i Norge, Sverige och Danmark. Dessutom har vårt erbjudande och våra intäkter inom eftertextmarknaden stärkts väsentligt i 3Q2001 genom förvärvet av Bilguiden Skandinavia som driver bilrelaterade eftertexttjänster i Sverige, Norge och Danmark. Intäkter från dessa tjänster uppgick till 4,4 MSEK under 3Q2001, jämfört med 0,7 MSEK 2Q2001. Användargenererade intäkter SOL är den ledande nordiska leverantören av innehåll och tjänster för multiplattformsinternet, det vill säga tjänster som levereras över såväl fast Internet som mobiltelefon. 1,8 miljoner av SOL's 2,9 miljoner registrerade användare är multiplattformsanvändare som har registrerat sitt mobiltelefonnummer hos SOL. Med vår multiplattformanvändarbas som grund, driver vi ett antal tjänster som använder SMS-baserad betalning som huvudsaklig intäktskälla. Totala intäkter från sådana tjänster växte från 1,2 MSEK 2Q2001 till 1,8 MSEK under 3Q2001. Intäkter från teleoperatörer Vi har ingått avtal med Song Networks i Finland vilket innebär att SOL erhåller en del av access-intäkten från de som tecknar sig för abonnemang hos Song Networks ISP via suomi24.fi. I Norge, Sverige och Danmark är Koncernen aktiv i olika intressegrupper inom vår industri där målsättningen är att kunna erhålla en del av ISP och/eller telekomoperatörers Internetgenererade intäkter. Framtidsutsikter Branschspecifika frågor har styrt framtidsutsikterna för internetannonsmarknaden under de senaste 12 månaderna. Framöver tror vi emellertid att utvecklingen inom internetannonsering kommer att utvecklas i linje med, och vara utsatt för samma risker som, annonsmarknaden som helhet. Vi angav i vår delårsrapport för 2Q2001 att den nordiska internetannonsmarknaden skulle komma att visa en avsevärd nedgång från 2000 till 2001, och att tillväxten för perioden från 2Q2001 till 3Q2001 skulle komma att bli noll eller negativ. Samtidigt som båda dessa antaganden fortfarande gäller ser vi att Koncernen under 4Q2001 för första gången på 12 månader kommer att se en kvartalsvis intäktsökning. Vi räknar med intäkter i Koncernen på mellan 34 och 40 MSEK under 4Q2001. Det är dock för tidigt att avgöra om denna tillväxt är helt eller delvis drivet av säsongsvariationer. Tydliga tecken visar emellertid att ett flertal traditionella annonsörer börjar bli mindre tveksamma vad avser Internet-annonsering. Processen med att ersätta icke långsiktiga intäkter från renodlade internetföretag pågår dock fortfarande. Koncernens exponering mot denna typ av intäkter är fortfarande betydande och uppgick till 38% av intäkterna under 3Q2001. Vad gäller intäkter från andra källor än display-annonser, som nu står för 36% av Koncernens intäkter, så förväntar vi oss att dessa kommer fortsätta växa. Åtgärder för kostnadsreduktion Koncernen har fortsatt att reducera löpande rörelsekostnader under 3Q2001. Från en högstanotering på 314 anställda under 3Q2000 har antalet anställda i Koncernen minskats till 188 vid utgången av 3Q2001 1) . Omstruktureringskostnaden för dessa reduktioner, inklusive 12,7 MSEK relaterat till omlokaliseringen av den finska verksamheten, uppgår till 18,5 MSEK för 3Q2001 och 62,4 MSEK för de första tre kvartalen 2001. Våra åtgärder för kostnadsreduktion har hittills reducerat våra löpande rörelsekostnader från 178,1 MSEK för 4Q2001 till 89,7 MSEK för 3Q2001, exklusive omstruktureringskostnader. Justerat för ogynnsamma växelkursförändringar överstiger reduktionen 53% för de första tre kvartalen 2001. Detta har möjliggjort en minskning i rörelseförlusten före goodwillavskrivningar, exklusive omstruktur-eringskostnader, från 120,4 MSEK under 4Q2000 till 57,1 MSEK under 3Q2001. Vi är mycket tillfredsställda med att dessa avsevärda kostnadsreduktioner inte har påverkat vår position som det ledande portalnätverket i Norden. Om så erfordras kommer Koncernen att under de närmaste kvartalen aggressivt fortsätta att minska kostnaderna. Vi räknar med att redovisa positivt EBITDA-resultat senast 4Q2002, ett år tidigare än vad vi ursprungligen hade planerat. Det finns betydande osäkerhet kring utvecklingen på medellång sikt av Internetannonsering, Koncernens huvudsakliga intäktskälla. Vi tror att intäkterna för 4Q2002 kommer att hamna i intervallet 40 till 60 MSEK. Detta skall jämföras med Koncernens förväntan om löpande rörelsekostnader på mellan 80 och 85 MSEK under 4Q2001, vilket innebär att kostnader kommer att behöva reduceras med ytterligare 25-50% mellan 4Q2001 och 4Q2002. Vi är oavsett fast beslutna att per 4Q2002 ha vänt Koncernens lönsamhet och då visa ett positivt EBITDA-resultat. Koncernen har under de senaste 9 månaderna visat en betydande flexibilitet vad avser kostnadsbasen och vi tror att Koncernen kan fortsätta att reducera kostnader men ändå bibehålla en ledande position på våra marknader. Koncernen har således ingen avsikt att söka ytterligare finansiering för att täcka rörelseförluster nu eller i framtiden. Kommentarer till resultaträkningen Koncernens intäkter för 3Q2001 uppgick till 32,6 MSEK, vilket är en minskning med 11% jämfört med 36,8 MSEK under 2Q2001. Jämfört med 3Q2000 minskade intäkterna med 39%. Totala rörelsekostnader för 3Q2001 uppgick till 108,2 MSEK inklusive omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en minskning på 23% jämfört med rörelsekostnader på 140,1 MSEK under 2Q2001. Koncernens rörelseresultat före goodwill-avskrivningar uppgick till en förlust om 75,6 MSEK för 3Q2001, jämfört med en förlust om 103,3 MSEK 2Q2001. Exklusive omstruktureringskostnader uppgick rörelse-resultatet före goodwillavskrivningar till 57,1 MSEK för 3Q2001, jämfört med 64,4 MSEK för 2Q2001. Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar, exklusive goodwill, uppgick till 5,6 MSEK för 3Q2001. Koncernens rörelseförlust för 3Q2001 uppgick till 75,6 MSEK, jämfört med en förlust på 131,0 MSEK för motsvarande period år 2000 och en förlust på 706,6 MSEK för 2Q2001, som belastades med en goodwillnedskrivning om 603.3 MSEK. Finansiella poster Koncernens 2.422.255 aktier i Sense Communications International har redovisats till marknadskurs om NOK 3,55 per aktie per 30 september 2001, vilket resulterade i en resultatbelastning på 2,3 MSEK i finansnettot. Per 14 november 2001, uppgick marknadskursen på dessa aktier till 6,10 NOK per aktie. Förädringar i Koncernens rörelsekapital omräknat i svenska kronor resulterade i en valutakursvinst på 9 MSEK. Dessa valutakursdifferenser motverkar helt eller delvis den negativa effekten på rörelseresultat härrörande från försvagningen av den svenska kronan jämfört med de andra nordiska valutorna under 2001. Inga övriga väsentlige förändringar i värdering av Koncernens intressebolag eller andra finansiella innehav har skett under 3Q2001. Totalt uppgick finansnettot till 13,7 MSEK. Periodens resultat Periodens förlust för 3Q2001 uppgick till 61,9 MSEK, vilket motsvarar en förlust per aktie om 1,36 SEK. Periodens förlust för 3Q2001 uppgick till 117,6 MSEK, vilket motsvarar en förlust per aktie om 2,61 SEK. Utveckling per verksamhet Sverige Det genomsnittliga antalet sidvisningar per dag under 3Q2001 för SOL Sverige, inklusive bilweb.se, uppgick till 2,1 miljoner, en minskning med 9% från 2,3 miljoner under 2Q2001, men en ökning med 10% från 1,9 miljoner under 3Q2000. De svenska portalintäkterna för 3Q2001 uppgick till 10,0 MSEK, vilket är en ökning med 14% från 8,8 MSEK under 2Q2001, men en minskning med 48% från 19,2 miljoner under 3Q2000. Rörelsekostnaderna för 3Q2001 uppgick till 26,4 MSEK, exklusive omstruktureringskostnader på 3,1 MSEK hänförbara till personalnedskärningar. Rörelsekostnaderna för 2Q2001, exklusive omstruktureringskostnader på 10,1 MSEK, uppgick till 33,8 MSEK. Norge SOL Norge, inklusive bilguiden.no, redovisade ett genomsnittligt dagligt antal sidvisningar för 3Q2001 på 2,1 miljoner, vilket var en minskning med 3% från 2,2 miljoner för 2Q2001, men en ökning med 47% från 1,4 miljoner dagliga sidvisningar för 3Q2000. Portalintäkterna i Norge för 3Q2001 uppgick till 15,9 MSEK, vilket är en minskning med 11% från 17,8 MSEK för 2Q2001 och en minskning med 21% jämfört med 20,1 MSEK för 3Q2000. Rörelsekostnaderna för 3Q2001, exklusive omstruktureringskostnader på 0,9 MSEK uppgick till 26,5 MSEK Danmark Det genomsnittliga antalet dagliga sidvisningar för SOL Danmark, inklusive bilguiden.dk, ökade med 4% från ett genomsnitt på 1,8 miljoner under 2Q2001 till 1,9 miljoner under 3Q2001. Detta är en ökning med 130% jämfört med 3Q2000, från 820,000 sidvisningar per dag. Intäkterna från portalverksamheten i Danmark under 3Q2001 uppgick till 4,3 miljoner, vilket är en ökning med 16% från 3,7 MSEK under 2Q2001 men en minskning med 38% från 6,9 miljoner under 3Q2000. Rörelsekostnaderna för 3Q2001 uppgick till 18,1 MSEK, exklusive omstruktureringskostnader på 0,5 MSEK. Rörelsekostnader för 2Q2001, exklusive omstruktureringskostnader på 12,0 MSEK, uppgick till 21,8 MSEK. För att öka lönsamheten kommer SOL att minska antalet anställda i SOL Danmark från 40 till 21 under 4Q2001. Neddragningen kommer leda till en omstruktureringskostnad som kommer att belasta resultatet för 4Q2001 med 8 MSEK, av vilket hälften icke är kassaflödespåverkande. Som en följd av neddragningarna förväntas den danska verksamheten att lämna ett positivt bidrag till att täcka Koncernens centrala rörelse- och produktutvecklingskostnader från och med 2Q2002. Finland Det genomsnittliga antalet dagliga sidvisningar för SOL Finland ökade med 2% från 1,02 miljoner per dag under 2Q2001 till 1,04 miljoner under 3Q2001, vilket är en ökning med 245% jämfört med 301,000 dagliga sidvisningar under 3Q2000. Den finska portalens intäkter uppgick till 1,1 miljoner under 3Q2001, vilket är en minskning med 51% från 2,2 miljoner för 2Q2001 och en ökning med 315% från 0,2 MSEK för 3Q2000. Rörelsekostnaderna för 3Q2001 uppgick till 12,2 MSEK. Eftersom Koncernen har beslutat att omlokalisera verksamheten för de finskspråkiga sajterna till Stockholm, har en omstruktureringskostnad på 12,6 MSEK belastat resultatet i 3Q2001. Rörelsekostnaderna för 2Q2001 uppgick till 14,5 MSEK, exklusive omstrukturerings-kostnader på 3,9 MSEK. Den finska verksamheten kommer att lämna ett positivt bidrag till att täcka Koncernens centrala rörelse- och produktutvecklings-kostnader från och med 1Q2002. Din Side AS dinside.no uppvisade 244.000 sidvisningar per dag under 3Q2001 vilket var en ökning med 16% från 210.000 sidvisningar per dag under 2Q2001. Din Side genererade 1,4 MSEK i intäkter under 3Q2001, vilket är en minskning med 67% jämfört med 4,3 MSEK under 2Q2001. Rörelsekostnaderna för 3Q2001 uppgick till 6,6 MSEK, exklusive omstruktureringskostnader om 1,4 MSEK. Rörelsekostnaderna för 2Q2001 uppgick till 4,6 MSEK, exklusive omstruktureringskostnader om 3,6 MSEK. Ökningen i rörelsekostnader är i huvudsak hänförbara till kreditförluster, vilka har bokförts som kostnad för sålda varor. Din Side räknar med en betydande intäktstillväxt under 4Q2001 och har genom kostnadsnedskärningar säkerställt att rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för 4Q2001 förbättras avsevärt. Balansräkning Per 30 september 2001 uppgick Koncernens totala tillgångar till 513,9 MSEK och det egna kapitalet uppgick till 386,9 MSEK. Koncernens totala investeringar uppgick till 9,4 MSEK under 3Q2001. Per 30 september 2001 uppgick koncernens totala likvida medel och marknadsnoterade värdepapper till 412,7 MSEK, vilket motsvarar 9,07 SEK per aktie. Kassaflöde Koncernens negativa kassaflöde före förändringar i rörelsekapital minskade från 59,5 MSEK i 2Q2001 till 51,3 MSEK i 3Q2001 som en följd av minskningen av Koncernens rörelsekostnader. Det negativa kassaflödet från förändringar i rörelsekapital uppgick till 8,2 MSEK. Det negativa kassaflödet från investeringsverksamheten på 19,7 MSEK inkluderar köp av fordringar på Bilguiden i anknytning till köpet av bolaget samt investeringar på 9,4 MSEK. Negativt kassaflöde för perioden uppgick till 79,2 MSEK. Anställda Per 30 september 2001 hade Koncernen 188 anställda, av vilka 61 var anställda i Sverige, 87 i Norge, inklusive 22 i Din Side, 40 i Danmark. Bilguiden, som Scandinavia Online förvärvade under 3Q2001, stod för 19 personer av det totala antalet anställda. Aktieinformation Per 30 september 2001 hade bolaget 45.478.010 utestående aktier. Totalt eget kapital per aktie uppgick till 8,51 SEK. Den 30 september 2001 hade bolaget teckningsoptioner utestående att teckna 3.389.883 aktier. Moderbolagsinformation Moderbolaget hade inga intäkter under 3Q2001. Rörelseförlusten uppgick till 3,0 MSEK för 3Q2001, jämfört med en förlust på 35,3 MSEK för motsvarande period 2000. Förändringen förklaras av överföringen av den svenska portalverksamheten till ett separat dotterbolag under 4Q2000. Moderbolaget gjorde inga investeringar under 3Q2001. Per 30 september 2001 uppgick moderbolagets totala likvida medel till 368,3 MSEK, jämfört med 447,0 MSEK per 30 juni 2001. Finansiell information Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2001 kommer att publiceras den 28 februari 2002. Väsentliga händelser efter 30 september 2001 Den 2 november 2001 offentliggjorde SOL's huvudaktiägare Schibsted, Telia och Telenor att de hade träffat en avsiktsförklaring om en gemensam process för att avyttra sina aktier i Scandinavia Online AB. De tre ägarna kontrollerar tillsammans 76% av aktierna i Scandinavia Online AB. Stockholm den 14 november 2001 Styrelsen för Scandinavia Online AB (publ.) Denna kvartalsrapport har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som senaste årsredovisning, vilka överensstämmer med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Auditors' statement Vi har översiktligt granskat delårsrapporten avseende perioden 1 januari till 30 september 2001 enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligen begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 14 november 2001 Arthur Andersen AB Peter Markborn För ytterligare information, vänligen kontakta: Birger Steen (Koncernchef), +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Anne Langbraaten (Finansdirektör), +47 2258 3988, annel@a.sol.no Scandinavia Online AB (publ) Box 1388 111 93 Stockholm Sweden Tel: +46 8 587 810 00 Fax: +46 8 587 810 40 www.scandinaviaonline.com Inkluderar ej övertalig personal i uppsägningsperiod ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00260/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00260/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar