Sol -beslut på extra bolagsstämma

SOL - BESLUT PÅ EXTRA BOLAGSSTäMMA Den extra bolagsstämman i Scandinavia Online AB ("SOL" eller "Bolaget") (OMSE:SCOL; OSE:SCO) beslutade idag att införa den andra rundan av optionsprogrammet för anställda samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier. Den extra bolagsstämman beslutade att införa den andra rundan av personaloptionsprogrammet genom att emittera 1.875.000 teckningsoptioner, av vilka 1.500.000 teckningsoptioner skall användas för leverans av aktier vid inlösen av optioner och de återstående 375.000 teckningsoptionerna skall användas för att täcka sociala kostnader hänförliga till optionsprogrammet. Lösenkurserna fastställdes till en kurs som bestämts av den volymvägda genomsnittskursen ("Genomsnittskursen") för SOLs aktiekurs på Stockholmbörsen och Oslo Børs under perioden 21 maj - 1 juni 2001. Genomsnittskursen har beräknats till 11,86 kronor per aktie. Det beslutades att lösenkurserna för optioner tilldelade anställda skulle sättas till Genomsnittskursen för den första tredjedelen intjänade optioner, till 115% av Genomsnittskursen för den andra tredjedelen intjänade optioner och till 130% av Genomsnittskursen för den sista tredjedelen intjänade optioner. Följaktligen fastställdes lösenkurserna till 11,90 kronor, 13,60 kronor respektive 15,40 kronor. Den extra bolagsstämman beslutade även om att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, för att möjliggöra förvärv av bolag eller verksamhet, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 4.000.000 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 4.000.000 aktier med nominellt belopp 1 krona och att styrelsen därvid kan besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall bestämmas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktie. För ytterligare information kontakta: Thomas Ranje (CFO), +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/04/20010704BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/04/20010704BIT00350/bit0001.pdf

Dokument & länkar