Sol -extra bolagsstämma

SOL - EXTRA BOLAGSSTäMMA Styrelsen för Scandinavia Online AB ("SOL" eller "Bolaget") (OMSE:SCOL; OSE:SCO) har kallat till extra bolagsstämma i Scandinavia Online AB onsdagen den 4 juli 2001 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 28 i Stockholm. Den extra bolagsstämman kommer att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier samt om att införa den andra rundan av optionsprogrammet för anställda. Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, för att möjliggöra förvärv av bolag eller verksamhet, besluta om ökning av aktiekapitalet med sammanlagt högst 4.000.000 kronor genom nyemission av sammanlagt högst 4.000.000 aktier med nominellt belopp 1 krona och att styrelsen därvid kan besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall enligt styrelsens förslag bestämmas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktie. I enlighet med styrelsens beslut den 8 maj 2001 att genomföra den andra rundan av personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman skall fatta beslut om att emitera 1.875.000 teckningsoptioner, av vilka 1.500.000 teckningsoptioner skall användas för leverans av aktier vid inlösen av optioner och de återstående 375.000 teckningsoptionerna skall användas för att täcka sociala kostnader hänförliga till optionsprogrammet. Enligt förslaget skall lösenkursen fastställas till en kurs som bestäms av den volymvägda genomsnittskursen ("Genomsnittskursen") för SOLs aktiekurs på Stockholmbörsen och Oslo Børs under perioden 21 maj - 1 juni 2001. Genomsnittskursen har beräknats till 11,86 kronor per aktie. Det föreslås att lösenkursen för optioner tilldelade anställda kommer att sättas till Genomsnittskursen för den första tredjedelen intjänade optioner, till 115% av Genomsnittskursen för den andra tredjedelen intjänade optioner och till 130% av Genomsnittskursen för den sista tredjedelen intjänade optioner. Följaktligen föreslås att lösenkurserna fastställs till 11,90 kronor, 13,60 kronor respektive 15,40 kronor. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken söndagen den 24 juni 2001 och anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman till bolaget senast kl 16.00 fredagen den 29 juni 2001 klockan 16.00. Anmälan om deltagande och eventuella biträden kan göras under adress Box 1388, 111 93 STOCKHOLM, eller per telefon 08-58 78 10 00 eller per telefax 08-58 78 10 40. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat innehav. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis, etc bör biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd före fredagen den 22 juni 2001 och förvaltaren behöver således omgående underrättas härom. Detta pressmeddelande är endast allmän information och formell inkallelse har skett separat. För ytterligare information kontakta: Thomas Ranje (CFO), +46 709 41 54 94, thomas.ranje@scandinaviaonline.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/19/20010619BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/19/20010619BIT00280/bit0001.pdf

Dokument & länkar