Tvångsinlösen påkallad, SOL-Aktien avnoteras, samt Extra Bolagsstämma

Tvångsinlösen påkallad, SOL-Aktien avnoteras, samt Extra Bolagsstämma Eniro AB (publ) ("Eniro") har påkallat tvångsinlösen av återstående aktier i Scandinavia Online Aktiebolag (publ) ("SOL") (OMSE:SCOL; OSE:SCO). Styrelsen för SOL har ansökt om avnotering av SOL-aktien från Stockholmsbörsen med sista handelsdag den 15 januari 2002 samt beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 17 januari 2002 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 28 i Stockholm. Den extra bolagsstämman föreslås fatta beslut om val av ny styrelse samt avnotering av bolagets aktier vid Oslo Børs. Tvångsinlösen Eniro har meddelat SOL's styrelse att Eniro äger mer än 90 procent av aktierna med mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i SOL. Eniro har därvid enligt aktiebolagslagen hos SOLs styrelse skriftligen begärt att tvist rörande de aktier i SOL som inte ägs av Eniro hänskjutes till skiljemän (tvångsinlösen). Avnotering Mot bakgrund av Eniros förvärv av cirka 98 procent av aktierna och rösterna i SOL genom ett offentligt erbjudande och av att Eniro har påkallat tvångsinlösen har styrelsen för SOL ansökt om avnotering av bolagets aktier vid Stockholmsbörsen med sista handelsdag den 15 januari 2002. SOLs aktier är även noterade vid Oslo Børs och aktierna kommer att avnoteras snarast möjligt efter beslut på extra bolagsstämma enligt nedan. Handeln i bolagets aktier på Oslo Børs kan komma att stoppas innan en avnotering sker. Extra bolagsstämma Extra bolagsstämman den 17 januari 2002 föreslås fatta beslut om val av Lars Guldstrand, verkställande direktör och koncernchef i Eniro, Lennart Bernard, ekonomi- och finansdirektör i Eniro och Mats Eklund, chef för marknad och affärsutveckling i Eniro som ordinarie styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Daniel Johannesson, Sverre Munck, Ingemar Olsson, Hannu Bergholm, Bjørn Brenna, Franco Fedeli och Lars Jonsson samt suppleant Trond Beger träder samtidigt ut ur styrelsen. Den extra bolagsstämman föreslås vidare mot bakgrund av vad som angivits ovan besluta om avnotering av bolagets aktier från Oslo Børs. För att få deltaga i stämman skall aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 7 januari 2002 och anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 10 januari 2002. Anmälan om deltagande och eventuella biträden kan göras under adress Box 1388, 111 93 Stockholm, eller per telefon 08-587 810 00 eller per fax 08-587 810 40. Vid anmälan bör namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat innehav anges. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis etc. bör biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd måndagen den 7 januari 2002 och förvaltaren behöver således omgående underrättas därom. Aktieägare som har sina aktier i bolaget registrerade hos VPS i Norge är inte införda som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken. Dessa aktieägare måste kontakta Den norske Bank, Grethe Nes, telefon +47 22 94 94 93, fax +47 22 94 90 20, senast fredagen den 4 januari 2002, kl. 12.00, för att tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. En formell kallelse till stämman kommer att ske enligt bolagsordningen den 3 januari 2002. För ytterligare information, vänligen kontakta: Birger Steen (koncernchef), +46 709 35 28 18, birger.steen@scandinaviaonline.se Scandinavia Online är Nordens ledande Internetmedieföretag. Internetnätverket har mer 8 miljoner unika användare per månad och består av portalerna passagen.se, sol.no, sol.dk och suomi24.fi och sökmotorerna Evreka.com, Evreka.fi, kvasir.no och kvasir.dk. För räkenskapsåret 2000 uppgick intäkterna till 221 MSEK och per den 30 september 2001 hade koncernen 188 anställda. Scandinavia Onlines aktier är noterade på OM Stockholmsbörsen (SCOL) och på Oslo Børs (SCO). Scandinavia Online AB (publ) Box 1388 111 93 Stockholm Sverige Tel: +46 8 587 810 00 Fax: +46 8 587 810 40 www.scandinaviaonline.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00510/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar