Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)

STOCKHOLM, 27 juni 2019

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733, har i dag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 samt styrelsens förslag till vinstdisposition som innebär att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsår 2018.

Val av ny styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju, utan styrelsesuppleanter, varvid Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson, Sara Anderson och David Schelin omvaldes som styrelseledamöter och Stefan Engström valdes till ny styrelseledamot. Göran Persson omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande samt 50 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Arvode till ledamöter i revisionskommittén ska utgå med 25 000 kronor till kommitténs ordförande och med 15 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i kommittén. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att utse auktoriserade revisorn Lars Kylberg. Arvode till revisorn ska utgå med fast pris efter genomförd revisorsupphandling.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som får omfattas av sådana nyemissioner motsvarar sammanlagt högst 60 000 000 aktier. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från 50 000 000 och högst 200 000 000 aktier till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, VD
Telefon: +46 (0)70 597 99 38
Email: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar