Q3: EU och Sverige satsar långsiktigt på biogas i omställningen till en cirkulär ekonomi

Report this content

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2021

 • Regeringen har föreslagit en utökad och långsiktig satsning på biogas fram till och med 2040.
 • Stabil hög produktion i den norska anläggningen. 
 • Tillväxtplanen går framåt, i Norge går Skogn II enligt plan och i Sverige har investeringsbeslut för Stockholm Bio-LNG (flytande biogas) projektet tagits. 
 • Utvidgat avtal avseende leverans av Bio-LNG (flytande biogas) med holländska tankstationskedjan Rolande har signerats.

RESULTAT TREDJE KVARTALET 2021

 • Såld energi ökade med 3,8% och uppgick till 90,2 (86,9) GWh. 
 • Nettoomsättningen uppgick till 95,4 (81,5) MSEK, motsvarande ökning med 17,1%.
 • Summa intäkter, inkl aktiverat arbete, ökade med 15,8% och uppgick till 111,1 (95,9) MSEK. 
 • EBITDA uppgick till 29,0 (22,9) MSEK.
 • Operativ EBITDA uppgick till 23,3 (17,9) MSEK. 
 • Operativ EBITDA marginal var 23,0 (20,4) %
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,9 (-11,8) MSEK. 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,16 (-0,70) SEK. 
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 27,0 (-14,9) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Avtal med teknikleverantör för flytande biogas (Bio-LNG) projektet i Stockholm har signerats. 
 • Den norska anläggningen har erhållit ISCC-certifiering och kan därmed erbjuda en premium Bio-LNG med granskade bevis på 
 • hållbarhet.
 • Tvistprocessen med leverantören i Norge har lösts genom undertecknande av ett förlikningsavtal mellan parterna.
 • Inga andra väsentliga händelser har skett efter periodens slut. 

Denna information är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 oktober 2021, 07.30.

För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938

Epost: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle samt gödningsmedel. Biogasen som är CO2-neutral är utvunnet ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Under 2020 levererade företaget 354 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 92 anställda och hade 2020 en total omsättning på 455 MSEK (proforma). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier, Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se. www.scandinavianbiogas.com

Taggar:

Prenumerera