Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018

Anläggningen i Skogn, Norge, levererar sedan september 2018 flytande biogas till kund. I Sverige har koncernen erhållit beviljat statligt biogasstöd, och för fjärde kvartalet har 4,8 MSEK intäktsförts. Koncernens EBITDA har påverkats negativt under 2018 av engångskostnader hänförliga till domstolsbeslut avseende tvister.

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Anläggningen i Skogn har levererat 1,5 MNm3 LBG (Liquid Biogas) till kund under oktober-december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 82,7 MSEK (66,4 MSEK) motsvarande en ökning med 24,5%
 • EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (-10,3 MSEK) motsvarande en ökning med 186,4%
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-35,5 MSEK) motsvarande en ökning med 64,5%
 • Resultatet efter skatt var -20,4 MSEK (-34,1 MSEK) motsvarande en förbättring med 40,2%
 • Koncernen har erhållit 21,8 MSEK i förskottsbetalning för statligt biogasstöd varav 4,8 MSEK intäktsförts
 • Koncernen erhöll 5,5 MSEK i förskottsbetalningar för projekten ”Slurry-hantering” och ”Tankstation Mönsterås”
 • Life-projektet EffiSludge har erhållit 7,6 MSEK i bidrag, varav 3,8 MSEK i andel tillföll Biokraft AS, Norge
 • Koncernen har fått 16 MSEK i efterställda lån från de största aktieägarna
 • Tvisten med huvudleverantören till anläggningen i Södertörn avgjordes i oktober till koncernens nackdel

Sammanfattning helåret

 • Anläggningen i Skogn har levererat 1,6 MNm3 LBG (flytande biogas) till kund under september-december 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 275,2 MSEK (258,4 MSEK) motsvarande en ökning med 6,5%
 • EBITDA uppgick till -6,2 MSEK (21,6 MSEK) motsvarande en minskning med -77,7% med påverkan av:
  • engångskostnad om 6,6 MSEK (13,6 MSEK) i omvärderad nuvärdesberäkning avsättning för straffavgift
  • engångskostnad om 9,6 MSEK hänförlig till förlorad tvist mot leverantör till anläggningen i Södertörn
  • övriga kostnader för juridiska tjänster relaterade till tvister 5,6 MSEK
  • Affärsområde Norge total EBITDA -14,8 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -71,8 MSEK (-42,2 MSEK) motsvarande en försämring med -70,3%
 • Resultatet efter skatt var -109,9 MSEK (-75,0 MSEK) motsvarande en försämring med -46,5%
 • Koncernens justerade soliditet uppfyllde inte kravet för företagsobligationen per 30 september 2018. En klar majoritet av obligationsinnehavarna bekräftade stöd för undantag av kravet för tredje och fjärde kvartalet 2018.
 • Projektfinansieringen för biogasanläggningen i Södertörn har refinansierats med banklån till lägre ränta
 • Koncernen har fått totalt 34 MSEK i efterställda lån från de största aktieägarna

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

 • Ett Settlement Agreement tecknades i januari 2019 med huvudleverantören till anläggningen i Södertörn för tvisten som avgjordes oktober 2018. Koncernen betalar totalt 15,6 MSEK fram till slutet av augusti 2019 till motparten
 • Koncernen avser att undersöka möjligheten att genomföra en riktad nyemission upp till 134 MSEK till ett antal institutionella och privata investerare, som inkluderar möjlig konvertering av 34 MSEK i lån från vissa aktieägare mot aktier. Bolaget har även för avsikt att under våren 2019 genomföra en företrädesemission om upp till 10 MSEK till samma teckningskurs som den riktade emissionen. Totalt avser bolaget emittera aktier till ca 144 MSEK
 • Under perioden januari – februari 2019 har anläggningen i Skogn levererat ca 1,4 MNm3 LBG motsvarande en ökning med ca 35% på månadsbasis jämfört med månatlig leverans av LBG i sista kvartalet 2018
 • Koncernen ser en risk i att kravet för justerad soliditet inte kommer kunna uppfyllas för första och andra kvartalet 2019 och har därför inlett en process om att föreslå undantag för kravet från obligationsinnehavarna

Bokslutskommunikén för 2018 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 14:00.

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar