Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Driftsättningen av anläggningen i Norge påbörjades i slutet av juni 2018 och Sveriges regering har beslutat om statligt biogasstöd.

Sammanfattning andra kvartalet

 • Driftsättningen av anläggningen för flytande biogas i Skogn, Norge, påbörjades i slutet av juni 2018.
 • Nettoomsättningen uppgick till 65,9 MSEK (65,7 MSEK), motsvarande en ökning med 0,3% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till -2,0 MSEK (+12,2 MSEK) och försämringen i förhållande till andra kvartalet 2017 beror främst på ökade drifts- och underhållskostnader i Södertörn, ökade kostnader för substrat, kostnader för juridiska tjänster, straffavgift i Sydkorea samt ökade personalkostnader i Norge.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,6 MSEK (-0,7 MSEK).
 • Resultatet efter skatt var -21,3 MSEK (-19,5 MSEK).
 • Projektfinansieringen för biogasanläggningen i Södertörn har refinansierats med banklån till lägre ränta.
 • Koncernen har fått totalt 14 MSEK i efterställt lån från de största aktieägarna.

Sammanfattning första halvåret

 • Koncernen har signerat ett samarbetsavtal med Mönsterås Biogas AB att gemensamt utveckla ett investeringsprojekt avseende möjlig biogasproduktion i Mönsterås kommun. Projektmålsättningen är att årligen kunna behandla 100 000 ton gödsel och producera drygt 110 GWh flytande biogas, LBG.
 • En tankstation vid koncernens biogasanläggning i Södertörn driftsattes i början av året. Tankstationen ska främst sälja ren biogas till last- och sopbilar som besöker SRV Återvinnings anläggning i Södertörn.
 • Nettoomsättningen uppgick till 129,5 MSEK (131,2 MSEK), motsvarande en minskning med 1,3% vilket framförallt beror på lägre inlevererad volym matavfall i Ulsan, Sydkorea.
 • EBITDA uppgick till -0,6 MSEK (+22,7 MSEK) och försämringen i förhållande till första halvåret 2017 beror främst på ökade drifts- och underhållskostnader i Södertörn, ökade kostnader för substrat, kostnader för juridiska tjänster, straffavgift i Sydkorea samt ökade personalkostnader i Norge.
 • Rörelseresultatet uppgick till -28,1 MSEK (-3,0 MSEK).
 • Resultatet efter skatt var -43,8 MSEK (-23,8 MSEK).

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Regeringen i Sverige beslutade i början av juli 2018 om ett statligt biogasstöd
 • Koncernen planerar för en företrädesemission under andra halvåret 2018.
 • Koncernen har fått ytterligare 4 MSEK i efterställt lån från en av de största aktieägarna.
 • Koncernen har initierat ett åtgärdsprogram för lönsamhetsförbättringar, framförallt i Södertörn, och har påbörjat en omorganiseringsprocess.
 • Domstolen i Ulsan har fattat ett för koncernen ogynnsamt beslut i tvisten om straffavgift.

  För mer information, vänligen kontakta:
  Matti Vikkula
  VD Scandinavian Biogas
  070-597 99 38
  matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

  Information:
  Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 16:45.

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar