Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Report this content

Långsiktigt leveransavtal av LBG tecknat mellan norska dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.

Sammanfattning andra kvartalet

 • Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.
 • Anläggningen för flytande biogas (LBG) i Skogn, Norge, har levererat 2,4 MNm3 LBG under andra kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 89,6 (65,9) MSEK, motsvarande en ökning med 36,0% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 17,7 MSEK (-2,0 MSEK) och förbättringen i förhållande till andra kvartalet 2018 beror framförallt på anläggningen i Skogn som för perioden jan-juni 2019 har varit i drift  vilket  den inte var i jämförande period.
 • Rörelseresultatet uppgick till –4,4 MSEK (-15,6 MSEK)
 • Resultatet efter skatt var -23,3 MSEK (-21,3 MSEK)
 • Den riktade nyemissionen gav 39,6 MSEK före transaktionskostnader
 • Efterställda ägarlån på 34 MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har omvandlats till aktier i en kvittningsemission

Sammanfattning första halvåret

 • Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.
 • Den riktade nyemissionen gav 39,6 MSEK före transaktionskostnader.
 • Efterställda ägarlån på 34 MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har omvandlats till aktier i en kvittningsemission
 • Nettoomsättningen uppgick till 176,5 MSEK (129,5 MSEK), motsvarande en ökning med 36,3% vilket framförallt beror på anläggningen i Skogn som för perioden jan-juni 2019 har varit i drift. Anläggningen var inte i drift motsvarande period 2018.
 • EBITDA uppgick till 36,3 MSEK (-0,6 MSEK) och förbättringen i förhållande till första halvåret 2018 beror främst på driftsättningen av Skogn, Norge. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,6 MSEK (-28,1 MSEK)
 • Resultatet efter skatt var -35,6 MSEK (-43,8 MSEK)


Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • I juli rapporterats att företrädesemissionen övertecknades med 184 % och gav totalt 10,2 MSEK före emissionskostnader. Den riktade emissionen beslutades och uppgår till 60,4 MSEK före emissionskostnader och avser tillfullo Apriori AB.
 • Inga andra väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens slut.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2019 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 15:00.

Prenumerera

Dokument & länkar