Scandinavian Biogas Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Report this content

Scandinavian Biogas har säkerställt finansieringen för återbetalning av obligationslånet.
Sammanfattning tredje kvartalet

 • Under september har bolaget säkerställt finansiering för återbetalning utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK som förfaller till betalning den 10 februari 2020.
 • Nettoomsättningen uppgick till 87,3 MSEK (63,0 MSEK), motsvarande en ökning med 38,6% jämfört med samma period förra året.
 • EBITDA uppgick till 22,6 MSEK (-14,5 MSEK) och förbättringen i förhållande till tredje kvartalet 2018 beror framförallt på anläggningarna i Södertörn och Skogn. Anläggningen i Skogn har för perioden juli-september 2019 varit i drift vilket den inte var fullt ut i jämförande period. Jämförelseperioden inkluderar också engångskostnader om 16,2 MSEK hänförliga till domstolsbeslut.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-31,1 MSEK)
 • Resultatet efter skatt var -14,7 MSEK (-45,7 MSEK)
 • Den riktade nyemissionen gav 60,4 MSEK och företrädesemissionen gav 10,3 MSEK före transaktionskostnader. Totala emissionskostnader uppgick till 9,1 MSEK
 • Under kvartalet har det skett en nyemission i det norska dotterbolaget om 21,6 MSEK, där Scandinavian Biogas Fuels Internationals del uppgick till 10,9 MSEK.

Sammanfattning första nio månaderna

 • Under september har bolaget säkerställt finansiering för återbetalning utestående obligationslån 2016/2020 om 230 MSEK som förfaller till betalning den 10 februari 2020.
 • Ett 7,5 årigt leveransavtal av LBG har tecknats mellan norska dotterbolaget Biokraft och Hurtigruten.
 • Under året har nyemissioner genomförts. De riktade nyemissionerna gav 100,0 MSEK före transaktionskostnader. Efterställda ägarlån på 34 MSEK samt ränta om 2,5 MSEK har omvandlats till aktier i en kvittningsemission. Företrädesemissionen gav 10,3 MSEK före transaktionskostnader. Totala emissionskostnader uppgick till 9,1 MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 263,8 MSEK (192,5 MSEK), motsvarande en ökning med 36,3% vilket framförallt beror på anläggningen i Skogn som för perioden januari-september 2019 har varit i drift vilket den inte var fullt ut i jämförande period.
 • EBITDA uppgick till 58,8 MSEK (-15,1 MSEK) och förbättringen i förhållande till första nio månaderna 2018 beror främst på driftsättningen av Skogn, Norge samt engångskostnaden 2018 om 16,2 MSEK hänförliga till domstolsbeslut.  
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-59,2 MSEK)
 • Resultat efter skatt var -50,3 MSEK (-89,5 MSEK)

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Inga andra väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens slut.

VD-kommentar för delårsperioden 
”Koncernens lönsamhet och kassaflöde från löpande verksamheten har förbättrats markant under de första tre kvartalen och vi har kunnat säkerställa 
refinansieringen av företagsobligationen, vilket är mycket glädjande. 
Biogasutredningen i Sverige kommer att publiceras före årsskiftet. Vi antar att förutsättningar för svensk biogas-industri kommer att förstärkas” 

Matti Vikkula
Verkställande direktör och koncernchef

All finansiell information i denna rapport avser koncernen om inget annat anges och belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38,
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl.16:00

Prenumerera

Dokument & länkar