Information om emission och tilldelning

Report this content

SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB (publ)

Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.

Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om sju (7) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 september 2020, har lånet sänkts med 325 405 513 SEK från nominellt 3 744 790 140 SEK till 3 419 384 627 nominellt SEK.

Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384)
2. Tranchebenämning 2020-10-01
3. Likviddatum 2020-09-29
4. Startdag för ränteberäkning 2020-10-01

Särskilt om emissionen

1. Emissionsdag                   2020-10-01
2. Information om tilldelning    2020-10-05
3. Första och sista dag för teckning 2020-09-01 – 2020-09-25

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 17 september 2020

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Fredrik Sjöstrand
Vd/ CIO

Prenumerera

Dokument & länkar