Information om emission och tilldelning

Report this content

SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB (publ)

Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.

Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om sju (7) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 februari 2021, har lånet höjts med 88 855 095 SEK från nominellt 3 324 308 644 SEK till 3 413 163 739 nominellt SEK.

Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384)
2. Tranchebenämning 2021-03-01
3. Likviddatum 2021-02-25
4. Startdag för ränteberäkning 2021-03-01

Särskilt om emissionen

1. Emissionsdag                  2021-03-01
2. Information om tilldelning                    2021-03-03
3. Första och sista dag för teckning 2021-02-02 – 2021-02-23

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 11 februari 2021

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Fredrik Sjöstrand
Vd/ CIO

Prenumerera

Dokument & länkar