Information om emission och tilldelning

SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB (publ)

Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.
Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om sju (7) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 juli 2021, har lånet höjts med 2 882 521 SEK från nominellt 3 331 265 487 SEK till 3 334 148 008 nominellt SEK.


Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384)
2. Tranchebenämning 2021-08-01
3. Likviddatum 2021-07-29
4. Startdag för ränteberäkning 2021-08-01

Särskilt om emissionenSärskilt om emissionen

1. Emissionsdag                  2021-08-02
2. Information om tilldelning                    2021-08-04
3. Första och sista dag för teckning 2021-07-01 – 2021-07-27

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 20 juli 2021

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Fredrik Sjöstrand
Vd/ CIO