Information om emission och tilldelning

Report this content

SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB (publ)

Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.
Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om sju (7) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 april 2022, har lånet sänkts med 77 089 715 SEK från nominellt 3 279 494 799 SEK till 3 202 405 084 nominellt SEK.


Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384)
2. Tranchebenämning 2022-05-01
3. Likviddatum 2022-04-28
4. Startdag för ränteberäkning 2022-05-01

Särskilt om emissionenSärskilt om emissionen

1. Emissionsdag                  2022-05-02
2. Information om tilldelning                    2022-05-04
3. Första och sista dag för teckning 2022-04-02 – 2022-04-26

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 13 april 2022

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Fredrik Sjöstrand
Vd/ CIO