Information om emission och tilldelning

Report this content

SCANDINAVIAN CREDIT FUND I AB (publ)

Scandinavian Credit Fund I AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.
Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om sju (7) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Genom den emission som stängt per den 1 december 2022, har sänkts med 368 372 336 417 SEK från nominellt 3 067 040 563 SEK till 2 698 668 227 nominellt SEK.


Instrumentspecifik information kommande emission

1. Lånenummer 2016:1 (ISIN: SE0007897384)
2. Tranchebenämning 2023-06-01
3. Likviddatum 2023-05-30
4. Startdag för ränteberäkning 2023-06-01

Särskilt om emissionenSärskilt om emissionen

1. Emissionsdag                  2023-06-01
2. Information om tilldelning                    2023-06-03
3. Första och sista dag för teckning 2023-05-12 – 2023-05-26

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 11 maj 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Andreas Konstantino
Vd