Marknadsmeddelande Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Vi har haft ett fantastiskt 2017 med en avkastning om 8,13% och ett inflöde till fonden som varit över vår förväntan! Den 1 november passerade vi en miljard i förvaltat kapital och har idag närmare 1,2 miljarder. Vi tackar alla kunder och finansiella rådgivare för det förtroendet!

Vi skickade den 7 november ut ett marknadsmeddelande om begränsningar av fondens inflöden i kommande emissioner, då inflöden och utlåning inte var i fas.

Vi har under slutet av 2017 arbetat med att förstärka kreditteamet och marknadsföra fonden mot potentiella låntagare för att matcha fondens inflöden. Fondens storlek har nu öppnat upp nya möjligheter gällande låneobjekt.

Efter att ha arbetet aktivt med dessa delar har styrelsen i fonden beslutat att häva tidigare meddelade begränsningar av inflödena för kommande emissioner.

Det här innebär att fonden tar emot alla teckningsanmälningar de kommande emissionerna med den kunskap och information vi har i nuläget.

Styrelsen följer flödena löpande månadsvis och kan dock under 2018 besluta om nya begränsningar om inflöden och låneobjekt inte matchar varandra för att bibehålla vår målavkastning om 6–8% samt värna om befintliga investerare.

Beslutet sker i enlighet med p5.6 Tilldelning i upprättat grundprospekt avseende program för kapital- och vinstandelslån emitterade av Scandinavian Credit Fund I AB (publ), organisationsnummer 559008–0627. Grundprospektet har upprättats av styrelsen för Fonden i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 januari 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (”LHF”).

Stockholm den 10 januari 2018 Scandinavian Credit Fund I AB Styrelsen

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar