Pressmeddelande rörande ett innehav i Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Scandinavian Credit Fund I AB (publ), nedan ”Fonden”, avser att göra en substantiell nedskrivning av ett innehav i en obligation, nedan ”Obligationen”.

Nedskrivningen kommer drabba NAV-kursen för april månad 2019 med ca -0,60%. NAV-kursen för april publiceras i början av maj och innehåller då nedskrivning i obligationen.

Nedskrivningen innebär inte att Fonden visar ett resultat med -0,60% för april, utan NAV kursen för april kommer att vara beroende av samtliga innehavs utveckling för perioden.

Nedan sker en kort redogörelse för bakgrunden till varför Fonden valde att investera i Obligationen samt vad som kommit till Fondens kännedom den senaste tiden vilket också är anledningen till att nedskrivning nu sker.

Obligationen är utgiven av en aktör som står under finansinspektions tillsyn vilket i alla normala fall borgar för att all bakgrundskontroll, utöver den finansiella och juridiska analysen, är gjord av denna aktör såsom exempelvis s k KYC (kontroll av ägare e t c), Lexbase, revisionsrapporter etc. Utställandet av Obligationen omgärdades således av idel gedigna och välrenommerade aktörer, både på den legala och finansiella sidan.

Obligationsagenten, som företräder obligationsinvesterarna och övervakar att låntagaren/obligationsutställaren efterlever sina skyldigheter enligt obligationsvillkoren, gjorde också sina kontroller och fann då inte heller några skäl till oro eller ifrågasättanden av de uppgifter som lämnats av låntagaren/obligationsutställaren.

Sammantaget befanns inga skäl till oro föreligga eller någon som helst misstanke om att de uppgifter som låntagaren/obligationsutställaren uppgivit i något avseende varit felaktiga eller för att låntagaren/obligationsutställaren anförde oriktiga uppgifter till parterna.

Fonden hade ett personligt möte med ägarkonstellationen bakom låntagaren/obligationsutställaren varvid Fonden fick ett gott intryck av samtliga inblandade aktörer.

Fonden valde slutligen att investera i en del i den första och andra tranchen av lånet.

Låntagaren/obligationsutställaren skötte sig inledningsvis väl och räntor betalades e t c.

I februari 2019 fick Fonden plötsligen meddelande om att huvudmannen i ägarkonstellationen, som också suttit i låntagarens/obligationsutställarens styrelse, satt häktad med anledning av misstankar om ekonomisk brottslighet. Det förtjänar påpekas att det är en förundersökning som pågår och att åtal såvitt känt inte väckts. Om något brott faktiskt begåtts är alltså inte klart förrän åtal väckts och domstol slutligt avgjort det hela.

Fonden har sedan det ovannämnda blivit känt jobbat nära med arrangören av Obligationen samt även med agenten som administrerar Obligationen för långivarna och med jurister som representerar nämnda parter för att fastställa värdet på tillgångarna och övriga relevanta omständigheter.

Det har därvid framkommit att låntagaren/obligationsutställaren har tagit upp fler lån än vad som uppgivits i samband med utställandet av obligationen. Det är alltså frågan om uppgifter och information som vare sig agenten eller arrangören av Obligationen haft kännedom om när investeringsmemorandumet (IM) framarbetades.

Vid tidpunkten för upprättandet av IM, som i dess slutliga form presenterades för de potentiella obligationsinvesterarna, var det endast känt att en av storbankerna låg som säkerställd långivare med pant i fastigheterna. I den utredning som nu gjorts har det dock visat sig att ytterligare upplåning skett hos annan bank och det är i korthet den omständigheten som innebär att det underliggande värdet för de säkerheter som ställts till säkerhet för Obligationen nu visat sig vara klart lägre än vad som först bedömts. Agerandet strider mot villkoren i Obligationen samt enligt Fondens förmenande även mot tillämpliga lagregler.

Sammanfattningsvis har Fondens analys av Obligationen som sådan och de säkerheter som ställts befunnits ha gjorts på grundval av delvis konstruerad och i väsentliga delar felaktig eller rent falsk information. De finansiella underlag som presenterades för de inblandade aktörerna inför utställandet av Obligationen har också i väsentliga delar varit oriktiga och uppblåsta och alltså utgjort falska uppgifter.

Vägen framåt härifrån är att fortsätta etablera ett nuläge och därifrån lägga upp strategin med de andra långivarna i Obligationen för att rädda så mycket värden som möjligt.

Fonden utreder även alla tillbuds stående möjligheter att utkräva eventuellt personligt ansvar för ägarkonstellationen bakom låntagaren/obligationsutställaren.

Stockholm 2019-04-26

Fredrik Sjöstrand

CIO/ grundare och partner

Prenumerera

Dokument & länkar