Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2018

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Bokslutskommunikén finns även att tillgå på kreditfonden.se/ Finansiell information

  • Ränteintäkter och liknande resultatposter för perioden uppgick till 308,7 mkr.
  • Räntekostnader och liknande resultatposter för perioden uppgick till – 221,6 mkr.
  • Konstaterade kreditförluster för perioden uppgick till -0,4 mkr
  • Reservering/återföring av befarade kreditförluster för perioden uppgick till -8,6 mkr
  • Administrativa kostnader för perioden uppgick till -78,1 mkr.
  • Periodens resultat var 0,0 kkr.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1 529,5 mkr.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 354,9 mkr.
  • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 107,02 procent.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL 2018

Belopp
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                                        308,7 mkr
Räntekostnader och liknande resultatposter                                                   -221,6 mkr
Konstaterade kreditförluster                                                                                 -0,4 mkr
Reservering/återföring av befarade kreditförluster                                             -8,6 mkr
Administrativa kostnader                                                                                    -78,1 mkr
Rörelseresultat                                                                                                       0,0 mkr
Totalresultat                                                                                                           0,0 kkr
Direktlån till företag                                                                                         2 115,2 mkr
Obligationer                                                                                                        356,9 mkr
Fondandelar                                                                                                         21,1 mkr
Valutaterminer                                                                                                      10,7 mkr
Aktiekapital                                                                                                         500,0 kkr
Eget kapital                                                                                                         500,0 kkr
Övriga långfristiga skulder                                                                             2 845,5 kkr
Balansomslutning                                                                                           2 897,2 mkr

Nyckeltal
Vinstandelränta i %                                                                                                7,02
Balansomslutning mkr                                                                                    2 897,2

KOMMENTAR:

”Verksamhetsåret 2018 har utvecklats i positiv riktning med under året ökande förvaltat kapital och förvaltningsresultat. Den har skett 11 emissioner månadsvis under året. Bolaget har under det tredje verksamhetsåret utökat distributionen och samarbeten inom direktlån. Efterfrågan på direktlån från företag har tilltagit under året och portföljen uppgick vid periodens slut till drygt 84%. Vinstandelsränta för året har uppgått till 7,02%. Vi kan även med glädje konstatera att verksamhetsåret 2019 har inletts positivt med ökat förvaltat kapital, vilket uppgår till ca 3 mdr och fondens utveckling per den 1 februari var 0,52%.

Peter Norman, VD Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, CIO, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se 


OM SKANDINAVISKA KREDITFONDEN AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.