Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Bokslutskommunikén finns även att tillgå på kreditfonden.se/ Finansiell information

 • Ränteintäkter och liknande resultatposter för perioden uppgick till 496,3 mkr.
 • Räntekostnader och liknande resultatposter för perioden uppgick till – 303,1 mkr.
 • Övriga intäkter 2,1 mkr.
 • Konstaterade kreditförluster för perioden uppgick till 0 mkr
 • Reservering/återföring av befarade kreditförluster för perioden uppgick till -68,1 mkr
 • Administrativa kostnader för perioden uppgick till -127,2 mkr.
 • Periodens resultat var 0,0 kkr.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1 225,2 mkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 105,8 mkr.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 105,77 procent.
   

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL 2019

Belopp
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                                           496,3 mkr
Räntekostnader och liknande resultatposter                                                     -303,1 mkr

Konstaterade kreditförluster                                                                                       2,1 mkr
Konstaterade kreditförluster                                                                                       0,0 mkr
Reservering/återföring av befarade kreditförluster                                             -68,1 mkr
Administrativa kostnader                                                                                       -127,2 mkr
Rörelseresultat                                                                                                             0,0 mkr
Totalresultat                                                                                                                  0,0 kkr
Direktlån till företag                                                                                              3 621,2 mkr
Obligationer                                                                                                              486,5 mkr
Fondandelar                                                                                                                12,1 mkr
Valutaterminer                                                                                                            27,9 mkr
Aktiekapital                                                                                                               500,0 kkr
Eget kapital                                                                                                               500,0 kkr
Övriga långfristiga skulder                                                                                  4 215,0 kkr
Balansomslutning                                                                                                 4 275,6 mkr

Nyckeltal
Vinstandelränta i %                                                                                                      5,77
Balansomslutning mkr                                                                                         4 275,6

KOMMENTAR:

Scandinavian Credit Fund I fortsätter att växa. Under de fyra år bolaget nu har varit verksamt har kapitalet under förvaltning stadigt ökat. Avkastningen uppgår till 30,5 % sedan starten. Behovet av direktlån till företag är stort och förutsättningarna för verksamheten är goda. Fonden hade vid årsskiftet en balansomslutning på 4,3 Mdr vilket är en ökning med 1,4 Mdr under 2019. Andelen lånefordringar i portföljen utgjorde vid årsskiftet ca 87%. Totalt uppgick antalet direktlån till 90 st fördelat på 47 st olika motparter. Bruttoavkastningen i portföljen uppgick till 10,68% före kreditförluster och kostnader. Vinstandelsränta för perioden har uppgått till 5,77% efter kostnader och reservering för kreditförluster.

Vi kan även med glädje konstatera att verksamhetsåret 2020 har inletts positivt och fondens utveckling per den 31 januari var 0,51%. ”

Stockholm 2020-02-21

Fredrik Sjöstrand, VD/CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ)
 

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, VD/CIO Scandinavian Credit Fund I, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se          


OM SKANDINAVISKA KREDITFONDEN AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.