Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterade på Nordic AIF-segment under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. 
 

Bokslutskommunikén finns även att tillgå på kreditfonden.se/ Finansiell information

 • Ränteintäkter och liknande resultatposter för perioden uppgick till 486,4 mkr.
 • Räntekostnader och liknande resultatposter för perioden uppgick till – 309,0 mkr.
 • Övriga intäkter 2,9 mkr.
 • Reservering/återföring av befarade kreditförluster för perioden uppgick till -66,5 mkr
 • Administrativa kostnader för perioden uppgick till -113,0 mkr.
 • Periodens resultat var 0,0 kkr.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -910,9 mkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 152,0 mkr.
 • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 104,28.
   

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL 2020

Belopp
Ränteintäkter och liknande resultatposter                                                           486,4 mkr
Räntekostnader och liknande resultatposter                                                     -309,0 mkr

Övriga intäkter                                                                                                              2,9 mkr
Reservering/återföring av befarade kreditförluster                                             -66,5 mkr
Administrativa kostnader                                                                                       -113,0 mkr
Rörelseresultat                                                                                                             0,0 mkr
Totalresultat                                                                                                                  0,0 kkr
Direktlån till företag                                                                                              3 271,1 mkr
Obligationer                                                                                                                82,8 mkr
Fondandelar                                                                                                                  5,7 mkr
Valutaterminer                                                                                                            21,6 mkr
Aktiekapital                                                                                                                    0,5 mkr
Eget kapital                                                                                                                   0,5 mkr
Övriga långfristiga skulder                                                                                  3 445,6 mkr
Balansomslutning                                                                                                 3 555,1 mkr

Nyckeltal
Vinstandelränta i %                                                                                                      4,28
Balansomslutning mkr                                                                                         3 555,1

KOMMENTAR:

Det förvaltade kapitalet i Scandinavian Credit Fund I minskade under 2020 efter att stadigt ha växt sedan starten. Minskningen är en effekt av den turbulens som skedde i marknaden under mars 2020 till följd av den pågående pandemin. Under mars och april inkom begäran om inlösen med 964 Mkr och under maj och juni ytterligare 139 Mkr. Fonden lyckades hantera hela volymen under det tredje kvartalet och in- och utflödet ur fonden har därefter varit mer stabilt. Trotts svängningen på marknaden uppgick fondens bruttoavkastning i portföljen till 9,72% före reservering av befarande kreditförluster enligt IFRS 9 och kostnader. Vinstandelsränta för perioden har uppgått till 4,28% efter kostnader och reservering för kreditförluster. Avkastningen sedan starten uppgår till 36,11 %. Behovet av direktlån till företag är stort och förutsättningarna för verksamheten är fortsatt goda. Fonden hade vid årsskiftet en balansomslutning på 3,6 Mdr. Andelen lånefordringar i portföljen utgjorde vid årsskiftet ca 97%. Totalt uppgick antalet direktlån till 94 st fördelat på 51 st olika motparter.

Vi kan även med glädje konstatera att verksamhetsåret 2021 har inletts positivt och fondens utveckling per den 31 januari var 0,60%. ”

Fredrik Sjöstrand, VD/CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

----------------------------------------------

Fredrik Sjöstrand, VD/CIO Scandinavian Credit Fund I, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Adress: Box 16 357 | 103 26 Stockholm
Besöksadress: Riddargatan 30, 2tr
WEB: https://finserve.se

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.