Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Godkännande och registrering av tillägg till prospekt

Stockholm 12 december 2017 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Prospektet för fonden godkändes och registrerades den 31 januari 2017 av Finansinspektionen Dnr 17–285.

Vinstandelslånen är sedan 4 januari 2016 upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen godkänner och registrerar, med stöd av 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), det i december 2017 av Scandinavian Credit Fund I AB (publ), org.nr. 559008–0627, upprättade tillägget till det av Finansinspektionen tidigare registrerade grundprospektet.

Ärendet

Finansinspektionen godkände och registrerade den 31 januari 2017 ett grundprospekt som upprättats med anledning av Scandinavian Credit Fund I AB:s (publ) program för kapital- och vinstandelslån.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) förändrat det nominella beloppet för fondens kapital- och vinstandelslån. Med anledning av ovanstående har bolaget ansökt om registrering av ett tillägg till grundprospektet.

Enligt 2 kap. 34 § LHF åligger det Scandinavian Credit Fund I AB (publ) att offentliggöra tillägget till grundprospektet. Offentliggörandet ska ske på samma sätt som grundprospektet har offentliggjorts på.

Tillägget finns att läsa på www.kreditfonden.se/ Investering/ Dokument 

                                                                                                                 __________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se 

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                 

 

Om Skandinaviska Kreditfonden AB 

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I (publ). Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare. 

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.