Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Godkännande och registrering av tillägg till prospekt

Report this content

Stockholm 28 maj 2019 Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Prospektet för fonden godkändes och registrerades den 22 februari 2019 av Finansinspektionen Dnr 19-585.

Vinstandelslånen är sedan 4 januari 2016 upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

 

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen godkänner och registrerar, med stöd av 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), det i maj 2019 av Scandinavian Credit Fund I AB (publ), org.nr. 559008–0627, upprättade tillägget till det av Finansinspektionen tidigare registrerade grundprospektet.

Ärendet

Finansinspektionen godkände och registrerade den 22 februari 2019 ett grundprospekt som upprättats med anledning av Scandinavian Credit Fund I AB:s (publ) program för kapital- och vinstandelslån samt upptagande av dessa till handel på reglerad marknad.

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) har med anledning av att bolaget har funnit att grundprospektet innehåller ett sakfel och flera förbiseenden ansökt om godkännande av ett tillägg till grundprospektet.

Enligt 2 kap. 34 § andra stycket tredje meningen LHF åligger det Scandinavian Credit Fund I AB (publ) att offentliggöra tillägget till grundprospektet. Offentliggörandet ska ske på samma sätt som grundprospektet har offentliggjorts på.

Tillägget finns att läsa på www.kreditfonden.se/ Våra fonder/ Scandinavian Credit Fund I och Finansinspektionen beslut bifogas pressreleasen.

                                                                                                                 __________________________________
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                 
 

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I (publ). Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera