Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – halvårsrapport 2017

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Halvårsrapporten finns även att tillgå på kreditfonden.se/ Om Kreditfonden/ Finansiell information

  • Rörelseintäkter för perioden uppgick till 0,0 mkr.
  • Rörelsen kostnader för perioden uppgick till -6,9 mkr.
  • Ränteintäkter för perioden uppgick till 34,6 mkr.
  • Räntekostnader för perioden uppgick till -27,7 mkr.
  • Periodens resultat var 0,0 kkr.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 424,7 mkr.
  • Periodens kassaflöde uppgick till 12,8 mkr.
  • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 104,08 procent.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL 2016

Belopp
Rörelseintäkter                                                                                   0,0 mkr
Rörelsens kostnader                                                                          6,9 mkr
Ränteintäkter                                                                                   34,6 mkr
Räntekostnader                                                                                27,7 mkr
Totalresultat                                                                                        0,0 kkr
Direktlån till företag                                                                        307,4 mkr
Obligationer                                                                                    209,2 mkr
Fondandelar                                                                                     17,8 mkr
Valutaterminer                                                                                   2,5 mkr
Aktiekapital                                                                                      500,0 kkr
Eget kapital                                                                                     500,0 kkr
Balansomslutning                                                                           654,2 mkr

Nyckeltal
Vinstandelränta                                                                                   4,08 %
Balansomslutning                                                                           654,2 mkr

KOMMENTAR:

”Verksamhetsåret 2017 har utvecklats i positiv riktning med under året ökande förvaltat kapital genom utställda vinstandelslån och förvaltningsresultat. Den första emissionen skedde den 1 februari och därefter har ytterligare 5 emissioner skett månadsvis under året. Fonden startade med ca 163 mkr i januari för att växa till ca 654 mkr vid halvårsskiftet.

Bolaget har under det första halvåret utökat distributionen och utökat samarbeten inom direktlån. Efterfrågan på direktlån från mindre och medelstora företag är fortsatt stark. Storleken på direktlån har vuxit i takt med att portföljen växt och den genomsnittliga löptiden var vid halvårsskiftet februari 2019.

Bolagets mål är att ha en bra riskspridning i portföljen. Det gäller för branscher, löptid, geografisk spridning och inte minst säkerheter.”

Peter Norman, VD Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, CIO, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                                                                 


OM SKANDINAVISKA KREDITFONDEN AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar