Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör avstämningsdag 2022 och NAV-kurs 103,15 för december 2021

Report this content

Stockholm 5 januari 2022 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Fonden offentliggör avstämningsdag 2022 och NAV-kurs för december 2021

- Avstämningsdag 2022

Avstämningsdag för 2022 blir måndagen den 17 januari. Detta innebär att första dagen vinstandelslånen handlas exklusive vinstandelsränta för 2021 blir den 14 januari.

- Fondens NAV-kurs är satt till 103,15

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Den svaga utvecklingen under månaden är ett resultat av de IFRS 9-reserveringar som fonden gjort i december, vilket resulterat i att ett av fondens större innehav justerats ned i enlighet med försiktighetsprincipen. Vi förväntar oss att denna reservering kan återläggas under nästa år, i takt med att bolagets värden synliggörs, vilket allt annat lika kan innebära en uppvärdering av fonden under 2022. Reserveringen påverkar NAV negativt i december.

Fonden gör återkommande upp- och nedrevideringar av fondens innehav i enlighet med redovisningsstandarden IFRS 9. Syftet med dessa reserveringar är att ge en så rättvisande värdering av portföljens innehav som möjligt. Dock görs dessa revideringar med försiktighetsprincipen som ledstjärna. Principen innebär att tillgångar ska värderas konservativt då det råder osäkerhet kring tillgångens värde, vilket för med sig att övervärdering av tillgångar undviks.

Då vi i samråd med vår externrevisor kommit fram till att det föreligger en osäkerhet kring värdet på tillgångarna i ett av fondens större innehav, gör vi i linje med IFRS 9 och försiktighetsprincipen en större nedskrivning av innehavet under december. Vi kan inte kommentera det underliggande innehavet mer specifikt i skrivande stund, men kommer återkomma med mer information i närtid. Vår syn är att denna reservering är tillfällig och kan återföras till fonden under nästa år. Det är med andra ord inte en konstaterad kreditförlust utan en redovisningsteknisk justering.

Vi förväntar oss att fonden under 2022 kommer att nå sin målavkastning på över 6 procent. 


Fondens utveckling 2016 – 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om KredFin AB

KredFin AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar