• news.cision.com/
  • Scandinavian Credit Fund I/
  • Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020 samt reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020 samt reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan

Report this content

Stockholm 23 april 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

 

Fonden offentliggör information kring återköp per den 4 maj 2020

Fonden har i dagsläget emitterat vinstandelslån motsvarande ett värde om ca SEK 4,2 mdr. I spåren efter utbrottet av covid-19 i Sverige har Fonden tagit emot ett ökat antal anmälningar om förtida inlösen från investerare om ca 780 mkr.

Ansvarig förvaltare konstaterar att det under rådande marknadsförutsättningar kombinerat med fondens investeringsstrategi saknas möjligheter att genomföra förtida inlösen enligt investerarnas begäran utan risk för att väsentligen missgynna övriga investerare i Fonden.

Givet ovanstående beslutar styrelsen i Fonden följande.

•  Med stöd av punkterna 10.1 - 10.3 i Allmänna villkor om Fondens möjlighet att avvakta med att lösa in vinstandelslån beslutar styrelsen att Fonden ska hantera inkomna anmälningar om förtida inlösen på så sätt att utbetalningarna till de investerare som begärt inlösen delas upp och genomförs löpande i takt med att fondens likviditet så tillåter.

Utbetalningar under perioden ska fördelas pro rata mellan investerare allt eftersom Fonden kan avveckla positioner eller engagemang under ordnade former och utan väsentlig olägenhet för övriga investerare.

Inlösen ska, enligt punkt 10.3 jämfört med 4.11 i Allmänna Villkoren, ske till den NAV-kurs som bestäms vid utgången av den månad som infaller närmast före inlösendagen.

•  Styrelsen kommer kontinuerligt att följa utvecklingen och fatta nödvändiga beslut hur kommande inlösentransaktioner ska hanteras.

Se vidare information i bifogade FAQ, vilken även återfinns på www.kreditfonden.se och www.finserve.se
 

Reviderad förväntan avseende den framtida utvecklingen med covid-19 påverkan

Bolaget har som målsättning att uppnå 6–8 % årlig nettoavkastning till innehavarna av vinstandelslån.

Med hänsyn till covid-19 påverkan reviderar fonden sin förväntade avkastning för 2020 till 3–5 % nettoavkastning.

Sedan starten är dock avkastningen inom intervallet med en genomsnittlig årsavkastning om 7,4 % per senaste NAV med årlig ränta på ränta effekt.


Fondens utveckling 2016 – 20

 

                                                                             _______________________________________

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Sjöstrand, VD/ CIO Scandinavian Credit Fund I AB (publ), tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Prenumerera

Media

Media