Scandinavian Credit Fund I AB (publ) - Offentliggör kompletterande marknadskommentar för mars 2020

Report this content

Stockholm 19 mars 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).


 

 

Bäste investerare,

Det är en svart svan som vi är med om. Att ett virus på så kort tid kunde lamslå den globala ekonomin och skapa massiva utförsäljningar av såväl risktillgångar som traditionellt trygga tillgångar hade få, om ens någon, kunnat föreställa sig. På Kreditfonden är vi såklart inte opåverkade av den senaste tidens händelser, men jag vill med detta brev ge vår syn på den senaste tidens händelseutveckling och hur den hittills har påverkat värdet på innehaven i Scandinavian Credit Fund I.

Till att börja med måste sägas att utfästelser om framtiden för närvarande är förknippade med ovanligt stor osäkerhet. Ingen vet hur detta virus kan komma och utvecklas och vilken påverkan det kan få på den globala ekonomin. Det är delvis den osäkerheten som också gör att marknaderna sålt av så kraftigt på så kort tid.

Det som är positivt i sammanhanget är hur pass kraftfullt centralbanker agerat med stimulanspaket för att undvika att den globala ekonomin faller genom golvet. Bara igår lanserade ECB sitt Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), vilket innefattar 750 miljarder euro i kvantitativa lättnader i form av stödköp av samtliga papper som man tidigare köpt under finanskrisen. Därutöver lanserades mer flexibla regler för köp av ett medlemslands skuld, vilket öppnar upp massiva köp av exempelvis italienska statspapper. Detta paket tillsammans med tidigare annonserade stimulanser kommer, åtminstone kortsiktigt, ge den globala ekonomin en andningspaus, så att den får möjlighet att komma på fötter igen.

Om man ser till hur den senaste tidens marknadsutveckling påverkat fonden, kan vi än så länge konstatera att de stora prisfallen på marknadsnoterade obligationer får en negativ påverkan för NAV:et i mars. Vi har ett mindre innehav av marknadsnoterade obligationer i vår kassaförvaltning. Och med denna veckas prisjusteringar landar vi på runt noll i avkastning för innevarande månad, med reservation för att några dagar ännu återstår.

Vad gäller de onoterade innehaven, för vi en kontinuerlig dialog med våra låntagare. Det finns dock inget i dagsläget som ger oss anledning att skriva ned värdet av fondens panter. Låntagarna kan dock få likviditetsproblem längre fram om situationen sträcker sig in i nästa år. Vi kommer löpande utvärdera låntagarna enligt IFRS 9 och där kan det bli justeringar såklart. Det tar vi efterhand när det eventuellt kommer. Vid varje prissättning (NAV) av fonden tas alla händelser med som skett under månaden och säkerställs av fondens oberoende värderare, vilken i vårt fall är KPMG.

Om vi inte skulle göra någonting framöver, inga inflöden eller utflöden, utan bara låta investeringarna amorteras ned så kommer cirka 1,3mdr sek tillbaka under ett års tid. Givet att låntagarna kan refinansiera sig på annat håll. Vi har en snittlöptid på ca 20 månader på lånen i fonden.

Vi ser även ett fortsatt intresse i att investera i våra fonder under mars månad och vår förhoppning är att fler ser möjligheten att investera i Scandinavian Credit Fund i tider som dessa. Våra underliggande lån har goda säkerheter och vi har flera intressanta låntagare på kö. Det tillsammans med en mindre andel marknadsnoterade papper gör att vi har goda möjligheter att leverera relativt god avkastning även under rådande marknadsförutsättningar.

Löpande information sker via våra pressreleaser och återfinns på www.kreditfonden.se

 

Bästa hälsningar

Fredrik Sjöstrand CIO/CEO

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455,
peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                      

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar