Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Prospekt och emission av Vinsandelslån månadsvis för 2019

Report this content

Stockholm 22 februari 2019 – Skandinaviska Kreditfonden AB (publ) har under 2016--18 genomfört emissioner av Vinstandelslån genom AIF-fonden, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden). Prospektet godkändes och registrerades den 22 februari 2019 av Finansinspektionen Dnr 19–585, i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är sedan 4 januari 2016 upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM). 

Prospekt 

Prospekt finns tillgänglig på Bolagets hemsida: http://kreditfonden.se/wp-content/uploads/2019/02/DLAN-2583184-v1-–-Scandinavian-Credit-Fund-I-AB-559008-0627.pdf

Föreliggande erbjudandet i korthet 

-         Teckning och försäljning sker månadsvis i primärmarknaden. 

-         Teckningsbelopp uppgår till 5 000 Mkr. 

-         Minsta teckningsbelopp är 100 000 kronor.


Fondens utveckling under 2016—18

  

Scandinavian Credit Fund I AB (publ)

Fondens affärsidé är att bedriva kortfristig direktutlåning till företag. Fonden avser att erbjuda de investerare som är intresserade av fondens placeringsstrategi att teckna sig för Vinstandelslån. Investerare i Vinstandelslånen kan vara privatpersoner, företag, stiftelser och värdepappersbolag.

Att de flesta investeringsalternativ i marknaden är anpassade till den normala spararens behov har lett till att flera intressanta investeringsmöjligheter i praktiken har undantagits från marknaden för de privata investerarna, bland annat beroende på höga krav på minsta investeringsbelopp samt inlåsningseffekter. Fondens ambition är därför att skapa en tillgänglighet genom att notera Vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX. 

Fonden avser att erbjuda direktutlåning för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden kommer att använda derivat för att hantera oönskade marknadsrisker som kan uppkomma vid placering i olika instrument samt för att öka fondens avkastning. Fonden avser vidare att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan.

Fondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6–8 procent per år med låg volatilitet.  

Fonden bedömer att potentialen i produkten är stor mot bakgrund av stor efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt fortsatt försiktighet från andra aktörer när det gäller att lämna motsvarande krediter och lån.

Information 

Bolaget har anlitat är ABG Sundal Collier ASA som likviditetsgarant för Vinstandelslånen. Fullständiga villkor för erbjudandet framgår av det Prospekt som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen per den 22 februari 2019.

I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har Finserve Nordic AB engagerats som AIF-förvaltare. Mangold Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut. Advokatfirma DLA Piper KB har anlitats som legal rådgivare. Förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Revisor är verksam vid PwC.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                  

 

Om Skandinaviska Kreditfonden AB 

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar